FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

opis

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.

Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.

Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma.

GSAW
znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 40 punktów oraz jest indeksowane w bazach i katalogach naukowych, w tym: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ICI Journals Master, Google Scholar, PBN, WorldCat.

Numery

przejdź do numeru Następne

Zeszyt 24

Data wydania: 12.2023


Zawartość numeru

Anna Jurkowska-Zeidler, Kamil Zeidler

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Zeszyt 24, 2023, s. 7 - 16

https://doi.org/10.4467/23538724GS.23.020.19015
Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru