FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce

Data publikacji: 16.12.2021

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 235 - 249

https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.014.14846

Autorzy

Dominik Aziewicz
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8480-6049 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

State-owned enterprises supervision system in South Korea and Singapore, within the context of the debate about reforming state-owned enterprises supervision system in Poland

State-owned enterprises are a part of most modern economies. Therefore, it is substantial to elaborate which model of supervision system is the most suitable for the challenges of each country. Since the 2015 there is an ongoing debate in Poland, about the shape of a stateowned enterprises supervision system. It was considered to establish a national holding company, which would perform the ownership function for Polish state-owned enterprises. An inspiration for this idea was the South Korean state-owned supervision system and the impact of the chaebols on the Korean national economy. The aim of this article it to examine Korean solutions, and to present the state-owned supervision system which function in Singapore, because in many ways it seems to be a more adequate inspiration for the needs of Polish decision-makers.

Bibliografia

Agence des participations de l’État Annual Report 2016–2017, Paris 2017.
Aziewicz D., Koncepcje reformy systemu nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2020, t. 304, nr 4.
Aziewicz D., Gawlik Z., Skorzystamy na tym wszyscy, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2014, nr 3.
Bałtowski M., Kwiatkowski G., Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Warszawa 2018.
Berghe L. Van den, Goethem R. Van, The Belgian State as a shareholder, [b.m.] 2014.
Chang J., Cho Y.J., Shin H.-H., The Change in Corporate Transparency of Korean Firms After the Asian Financial Crisis: an analysis using analysts’ forecast data, „Corporate Governance: An International Review” 2007, vol. 15, no. 6.
Chekan K., Korea and the Great Recession: The Effects of Chaebol Reform on South Korea’s Recovery from the 2008 Financial Crisis, „US–Korea Yearbook” 2010, https://cupdf.com/document/2010-sais-us-korea-yearbook.html (dostęp: 2.10.2021).
Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Change and reform in OECD countries since 2005, [b.m.] 2011.
Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A Survey of OECD Countries, Paris 2005.
Drelich-Skulska B., Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej: jedno spojrzenie – różne wymiary, Wrocław 2012.
Friedman M., Freidman R., Wolny wybór, tłum. J. Kwaśniewski, Sosnowiec 2009.
Gadomski W., Synergia Dawida Jackiewicza, Wyborcza.pl, 18.08.2016, https://wyborcza.pl/1,155290,20565871,synergia-dawida-jackiewicza.html (dostęp: 4.03.2021).
Ginting E., Naqvi K., Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises, Manila 2020.
Governance, Performance, and the Best Reform Practices in State-Owned Enterprises in Latin America and the Caribbean and Korea: Forum Report and Proceedings from the International Symposium held Novem, Inter American Development Bank, 2015.
Grzegorczyk F., Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012.
IAR, Holding zastąpi Ministerstwo Skarbu Państwa, Business Insider, 26.06.2016, http://archiwum.businessinsider.com.pl/kraj/dawid-jackiewicz-holding-zastapi-ministerstwo-skarbu-panstwa/pjdlcx (dostęp: 4.03.2021).
Kozarzewski P., Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej: próba syntezy, Lublin 2019.
Lee P.-S., Economic Crisis and Chaebol Reform in Korea, „Discussion Paper” 2000, no. 14.
Lee W., Transparency of State-Owned Enterprises in South Korea, Washington 2014.
Mejssner M., Polska jak Korea Południowa? PiS chce polskich koncernów narodowych, Onet Biznes, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/polska-jak-korea-poludniowa-pis-chce-polskich-koncernow-narodowych/qfeq6g (dostęp: 4.03.2021).
Milhaupt C.J., Pargendler M., Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework for Reform, „ECGI Working Paper” 2017, no. 352.
Murillo D., Sung Y., Understanding Korean Capitalism: Chaebols and their Corporate Governance, 2013, s. 2, https://itemsweb.esade.edu/research/esadegeo/201309Chaebols_Murillo_Sung_EN.pdf (dostęp: 9.10.2021).
Oplustil K., Porzycki M., Polityka właścicielska państwa i prywatyzacja [w:] Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, Warszawa 2018.
Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices, [b.m.] 2018.
Park J., Kim J., Kim C.J., Is the management evaluation system of state-owned enterprises in The Republic of Korea a good tool for better performance?, „ADBI Working Paper Series” 2019, no. 1055.
Paweł J., Dawid Jackiewicz: Holding państwowy dobry, bo duży, „Rzeczpospolita”, 7.08.2016, https://www.rp.pl/Wywiady-i-opinie/308079919-Dawid-Jackiewicz-Holding-panstwowy-dobry-bo-duzy.html (dostęp: 4.03.2021).
Staniek Z., Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Warszawa 2017.
Strategia państwowego holdingu, „Rzeczpospolita”, 29.02.2016.
The Shareholder Executive and Public Sector Businesses, House of Commons Committee of Public Accounts, London 2007.
UK Government Investments, UK Government Investments Limited Annual Report and Accounts 2017–18, [b.m.] 2018.
Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, Paryż 2005.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, s. 235 - 249

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

State-owned enterprises supervision system in South Korea and Singapore, within the context of the debate about reforming state-owned enterprises supervision system in Poland

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8480-6049

Dominik Aziewicz
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8480-6049 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska

Publikacja: 16.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dominik Aziewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 37

Liczba pobrań: 28