FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

China and New International Order: thoughts and practice of justice

Data publikacji: 19.05.2016

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 90 - 104

https://doi.org/10.4467/23538724GS.16.007.5010

Autorzy

,
Tianxiang Zhu
Sichuan International Studies University
Wszystkie publikacje autora →
Gracjan Cimek
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

An essential element for the functioning of the international system is idea forming the basis for creating rules and institutions ruling political and economic interactions of international actors. With the crisis of the position of the West since 20083, one can observe non-Western actors’ narrative pointing a need for a new international order in the twenty-first century. Behind that lies the idea of a “fair and reasonable international order” supported by the developing countries, and especially by the so called “emerging powers”. The most important role plays the People’s Republic of China (PRC), which reached the status of the second world’s well-developed economy, aiming at strengthening its political position and seeking adequate justification for this process.

Streszczenie

W stosunkach międzynarodowych idee mają znaczenie w funkcjonowaniu systemu międzynarodowego jako punkt odniesienia, uzasadnienia i legitymizacji aktywności aktorów. Kryzys dominującej pozycji Zachodu przejawia się m.in. w upowszechnianiu narracji aktorów niezachodnich dotyczącej zmian ładu międzynarodowego w XXI wieku. Ich wyrazem jest idea „sprawiedliwego porządku międzynarodowego”, do której nawiązują państwa rozwijające się, a szczególnie mocarstwa wschodzące. Celem artykułu jest przybliżenie chińskiej interpretacji idei sprawiedliwości w kontekście zmiany ładu międzynarodowego oraz możliwości i wyzwań stojących przed Państwem Środka w dążeniu do jej implementacji. Chińska Republika Ludowa, która osiągnęła status drugiej gospodarki świata, dąży do umocnienia swojej pozycji międzynarodowej i poszukuje adekwatnych uzasadnień dla tego procesu.

Bibliografia

P. Burchill, R. Devetak, A. Linklater, M. Paterson, Ch. Reus-Smit, J. True, Teorie stosunków międzynarodowych, translated by P. Frankowski, Warszawa 2006

R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze,translated by A. Czwojdrak, Kraków 2006

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.

E. Haliżak, Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce [w:] Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, red. A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2012

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, ed. R. Kuźniar, Warszawa 2011

R. Kiely, The BRICs,US ‘Decline’ and Global Transformations,Basingstoke 2015.

H. Witczyk, Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013.

Arystoteles, Polityka, przekład, przedmowa i przypisy L. Piotrowicz, wprowadzenie M. Szymański [w:] idem, Dzieła wszystkie, przekład, przedmowa i przypisy M. Chigerowa, E. Głębicka, R. Kulesza, K. Leśniak, W. Olszewski, L. Piotrowicz, H. Podbielski, M. Szymański, B. Świtalska, posłowie H. Podbielski, t. 6, Warszawa 2001

W. Lamo, Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

P. Frank, Istota i wiodące motywy filozofii rosyjskiej,przeł. E. Matuszczyk [w:] Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w., cz. 1, red. L. Kiejzik, Łódź 2001

A. Zwoznikow, Sprawiedliwość,prawość [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 5, red. A. De Lazari, Łódź 2003.

Dai Sheng, Liyun, Liji. The Western Han Dynasty (206 B.C.–A.D. 24). ·戴圣:《礼记·礼运篇》.

K. Marx, Capital, Jiangsu People’s Publishing LTD, 2013. 卡尔·马克思:《资本论》, 江苏人民出版社, 2013年版.

J. Mandle, Globalna sprawiedliwość, przeł. M. Dera, Warszawa 2009

J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień,przeł. A. Szeworski,Warszawa 2007, p. 22–43.

P. Buhler, O potędze w XXI wieku, przeł. G. Majcher, Warszawa 2014

M. Pietraś, Pozimnowojenny ład międzynarodowy [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2007

J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010

M. Soniewicka, Granice sprawiedliwości,sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010

Rawls J., The Law of Peoples, „Critical Inquiry”, Autumn 1993, vol. 20, Issue 1

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, translated by M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2009.

 

Karpiński A., Religijne artefakty kulturowe problemem metodologicznym analizy zjawisk społecznych, „Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. Problemy Nauk Społecznych” 2011, z. 8

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wprowadzenie D. Lachowska, Warszawa 2002

Sapir J., Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do powrotu narodów, przeł. M. Wilk, Warszawa 2009,

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, China’s Positions on International Order, 2006-08-24. http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t24778.shtml (dostęp: 5.12.2015).

The State Council Information Office of the People’s Republic of China, White Paper on China’s Peaceful Development, 2011-09-06, http://politicp.people.com.cn/GB/1026/15598625.html (dostęp: 16.12.2015).

Xi Jinping, Working Together to Forge a New Partnership of Win-win Cooperation and Create a Community of Shared Future for Mankind,Statement at the General Debate of the 70th Session of the UN General Assembly, New York, 28 September 2015, http://newp.ifeng.com/a/20150929/44757725_0.shtml (dostęp: 14.12.2015).

Wang Gonglong, “Harmonious World”: New Thinking and New Paradigm of International Order, “Contemporary International Relations” 2007, no. 3, p. 56–62. 王公龙:《“和谐世界”:国际秩序的新构想和新范式》, 现代国际关系, 2007年第3期,第56–62页.

[1]     Xi Jinping, Carrying Forward the Bandung Spirit to Promote Win-win Cooperation, speech delivered on the Asian-African Summit, Jakarta, 22 April 2015, http://newp.xinhuanet.com/politics/2015-04/22/c_1115057390.htm (dostęp: 5.11.2015).

Shi Yinhong, U.S. Power,the Rise of China and World Order, “International Studies” 2007, no. 3, p. 28–32. 时殷弘:《美国权势、中国崛起与世界秩序》, 国际问题研究, 2007年第3期, 第29–38页.

Ye Zicheng and Jiang Liqun, The Transition of PRC’s View of International Order, “Literature of Chinese Communist Party” 2011, no. (6), p. 72–78. 叶自成, 蒋立群:《新中国国际秩序观的变迁》, 党的文献, 2011年第6期, 第72–78页.

Wang Yiwei and Ni Shixiong, Balance of Power and International Order: Thinking in the Post-Cold War Era, “World Economics and Politics” 2001, no. 2, p. 15–20. 王义桅, 倪世雄:《均势与国际秩序:冷战后时代的思索, 世界经济与政治, 2001年第2期, 第15–20页.

Ni Shixiong, Zhao Shuguang, The Change of International Situation and Reconstruction of World Order, “Jilin University Journal Social Sciences Edition” 2010, no. 1, p. 17–25. 倪世雄, 赵曙光. 《国际形势的变化与世界秩序的重建》. 吉林大学社会科学学报, 2010年1月, 第50卷, 第1期, 第17–25页.

Satoshi Amako, Chinese View of International Order in the 21st Century, “Foreign Theoretical Trends” 2015, no. 5, p. 69. 天儿慧, 王铮: 《中国21世纪的国际秩序观》, 国外理论动态, 2015年第5期, 第69页.

P.A. Świtalski, Idea sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych: nowe wyzwania, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 2

A. Karpiński,Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza, Gdańsk 2015

Wang Hongxu, Chinese Traditional Cultural Basis for Harmonious World Idea, “Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C.” 2011, no. 1, p. 97–98. 王红续: 《和谐世界理念的中华传统文化基础》, 中共中央党校学报, 2011年第1期, 第97–98页.

International Order and the View of International Order, ed. Chen Yugang, Shanghai 2014, p. 308–320. 陈玉刚: 《国际秩序与国际秩序观》, 上海人民出版社, 2014年版, 第308–320页.

International Order: Views from China, ed. Qin Yaqing, Beijijng 2007, p. 16. 秦亚青: 《中国学者看世界1:国际秩序卷》, 新世界出版社, 2007年版, 第16页.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, s. 90 - 104

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

China and New International Order: thoughts and practice of justice

Autorzy

Sichuan International Studies University

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

Publikacja: 19.05.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tianxiang Zhu (Autor) - 50%
Gracjan Cimek (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1849

Liczba pobrań: 826