FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Intangible cultural heritage in Japan

Data publikacji: 16.12.2021

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 157 - 167

https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.011.14843

Autorzy

Antonina Zemska
https://orcid.org/0000-0001-6765-7996 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTURY W JAPONII

W artykule przybliżono wyjątkowe zarówno w stosunku do standardów zachodnich, jak i standardów krajów postkolonialnych podejście Japonii do niematerialnego dziedzictwa kultury, szczególnie w kontekście gwarantowanego prawnie systemu ochrony oraz historycznego i współczesnego znaczenia tego dziedzictwa dla społeczeństwa. Poczynając od wprowadzenia po raz pierwszy kategorii niematerialnego dziedzictwa kultury w ustawie o ochronie dóbr kultury z 1950 r. aż po obowiązującą obecnie nowelizację z 2004 r., niematerialne dziedzictwo podlega coraz szerszej i bardziej efektywnej ochronie. Składa się na nią zarówno wsparcie finansowe ze strony państwa, jak i edukacja społeczeństwa, promocja i kultywowanie tradycji. Wszystkie te działania zapobiegają odejściu w niepamięć klasycznym umiejętnościom i dziedzinom sztuki. System ochrony w Japonii dzieli niematerialne dziedzictwo na wiele kategorii, które podkreślają zróżnicowany charakter dziedzin, w jakich przejawia się lokalna kultura i które mają zapewnione adekwatne środki prawne, odpowiadające ich szczególnym potrzebom. Starania podejmowane w celu zachowania niematerialnego dziedzictwa kultury i dbałość o nie były podyktowane potrzebą zrekonstruowania tożsamości narodowej po przegranej II wojnie światowej oraz zabezpieczenia folkloru przed postępującą globalizacją i westernizacją, obecnie zaś stanowią przejaw rosnącego zainteresowania różnorodnością kulturową.

Bibliografia

Agency for Cultural Affairs of Japan, Intangible Cultural Heritage: Protection System for Intangible Cultural Heritage in Japan pamphlet, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU).
Aikawa-Faure N., Excellence and authenticity: ‘Living National (Human) Treasures’ in Japan and Korea, “International Journal of Intangible Heritage” 2014, vol. 9.
Kakiuchi E., Cultural heritage protection system in Japan: current issues and prospects for the future, “Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2016, no. 10.
Kikuchi K., Japanese Administrative System for Safeguarding ICH [in:] The Training Course for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2011 Final Report, National Institutes for Cultural Heritage, Tokyo – Osaka – Shiga 2011.
Kono T., The Basic Principles of the Convention for Safeguarding of Intangible Heritage: A Comparative Analysis with The Convention for Protection of World Natural and Cultural Heritage and Japanese Law, The keynote speech given in a symposium on the protection of cultural heritage, January 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1988870 (accessed: 13.02.2021).
Leszczyński L., Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej, Lublin 1996.
Lupu N., Tănase M.O., Tudorache P., Quo Vadis ‘Living Human Treasures’?, “Amfiteatru Economic Journal” 2016, vol. 18, issue 10.
Miyata S., Preservation and Inventory-Making of ICH in Japan [in:] The Training Course for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2011 Final Report, National Institutes for Cultural Heritage, Tokyo – Osaka – Shiga 2011.
Miyata S., The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Japan, Experts’ Lectures, 7 August 2012, https://www.irci.jp/assets/files/ShigeyukiMiyata.pdf (accessed: 13.02.2021).
Prott L., O’Keefe P., ‘Cultural Heritage’ or ‘Cultural Property’?, “International Journal of Cultural Property” 2007, vol. 1, issue 2.
Sarashima S., Intangible Cultural Heritage in Japan: Bingata a traditional dyed textile from Okinawa, Doctoral thesis (Ph.D), Department of Anthropology University College London, London 2013, https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1388906/ (accessed: 13.02.2021).
Schreiber H., Intangible Cultural Heritage, Europe, and the EU: Dangerous Liaisons? [in:] Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy, eds. A. Jakubowski, F. Fiorentini, K. Hausler, Leiden 2019.
Takeuchi M., The Reinforcement of Cultural Nationalism in Japan: An investigation of Japaneseness and ‘the Notebook for the Heart’, Paper presented at Japan Studies Association of Canada 2006 Conference, Thompson River University, Kamloops, 12–15 October 2006, https://tru.arcabc.ca/islandora/object/tru%3A1421/datastream/PDF/view (dostęp. 13.07.2021).
Vaivade A., Wagene N., National Laws Related to Intangible Cultural Heritage: Determining the Object of a Comparative Study, “Santander Art and Culture Law Review” 2017, no. 2.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, s. 157 - 167

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Intangible cultural heritage in Japan

Publikacja: 16.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Antonina Zemska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 724

Liczba pobrań: 1071