FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019 Następne

Data wydania: 06.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Jerzy Bralczyk

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 2 (238), 2019, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Ignacy S. Fiut

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 2 (238), 2019, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Wojciech Kajtoch, Magdalena Hodalska

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 2 (238), 2019, s. 15 - 32

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.010.10535
Czytaj więcej Następne

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Dorota Krzywicka-Kaindel

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 2 (238), 2019, s. 217 - 222

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.023.10548
Czytaj więcej Następne

Wojciech Furman

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 2 (238), 2019, s. 283 - 285

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.033.10558
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, prasoznawstwo i medioznawstwo polskie XX wieku, językoznawstwo polskie XX wieku, Zeszyty Prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych; Walery Pisarek, press studies and media studies in Poland, Polish linguistics in the 20th century, Media Research Issues, Press Research Centre, Walery Pisarek, media, językoznawstwo, dokumentacja, bibliometria ; Walery Pisarek, linguistics, documentation, bibliometrics, Press Research Centre in Krakow, media research, Walery Pisarek, Irena Tetelowska, badania prasoznawcze 1970–1990 w Polsce, Ośrodka Badań Prasoznawczych, nauki o mediach ; Walery Pisarek, press studies 1970–1990 in Poland, Walery Pisarek, osiągnięcia naukowe, prasoznawstwo, badania, dydaktyka ; Walery Pisarek, scientific achievements, press studies, research, didactics, Walery Pisarek, nauka o komunikowaniu, media, dziennikarstwo, badania ; Walery Pisarek, communication studies, journalism, research, Walery Pisarek, analiza zawartości, media masowe, metodologia, metoda badawcza ; Walery Pisarek, press content analysis, mass media, methodology, research method, Walery Pisarek, prawo prasowe, ochrona języka polskiego, ustawa o języku polskim, prawo mediów ; Walery Pisarek, press law, Polish language protection, Polish Language Act, mass media law, językoznawstwo, media, medioznawstwo, mediolingwistyka, Walery Pisarek ; linguistics, media studies, medialinguistics, Walery Pisarek, Walery Pisarek, słowa i wyrażenia sztandarowe, słowa klucze, Ośrodek Badań Prasoznawczych ; Walery Pisarek, banner words and phrases, key words, Press Research Centre, Walery Pisrek, Śląsk, język, dialekt, językoznawstwo ; Walery Pisarek, the Silesian region, language, dialect, linguistics, Walery Pisarek, kieszonkowe słowniki ortograficzne, „Who’s who in mass communication”, „Encyklopedia wiedzy o prasie”, „Słownik terminologii medialnej” ; Walery Pisarek, pocket spelling dictionary, who’s who in mass communication, mass media encyclopaedia, glossary of media terms, Walery Pisarek, kwartalnik Zeszyty Prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, badania nad mediami, komunikowanie społeczne, językoznawstwo, język prasy ; Walery Pisarek, Zeszyty Prasoznawcze (Media Research Issues), Press Research Centre in Krakow, media research, social communication, linguistics, language in the media, Walery Pisarek, spuścizny osobiste, archiwalia, dokumenty rękopiśmienne, dokumenty elektroniczne ; Walery Pisarek, personal legacies, archives, manuscripts, electronic documents