FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Informacje dla Autorów

Zasady zgłoszeń

Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych oświadcza że przesyłany artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.

Zasady przesyłania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

 1. Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.

 2. Propozycje tekstów (w plikach doc lub docx) prosimy składać poprzez Panel Redakcyjny w systemie OJS (wymaga rejestracji i logowania). UWAGA!: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest pozbawienie tekstu jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających identyfikację Autora artykułu. Prosimy Autorów, aby sprawdzili np. przypisy pod kątem ewentualnych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu. Prosimy również o usunięcie metadanych z dokumentu. 

 3. Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

  1. Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).

  2. Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezymetodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.

  3. Polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)

  4. Krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji).

 4. Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera

Szczegółowe zasady redagowania tekstów

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.
Propozycje tekstów (w plikach doc lub docx) prosimy przesyłać poprzez Panel Redakcyjny w systemie OJS (wymaga rejestracji i logowania)

 

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

 1. Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).
 2. Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezymetodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.
 3. polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)
 4. krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji)Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera.

 • W tekście głównym prosimy zastosować następujące formatowanie:

Czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1.5, akapit 1 cm, tekst wyjustowany

 

 •  W blokach cytatów prosimy zastosować następujące formatowanie:

 Czcionka Times New Roman, 10 punktów, interlinia 1.5, wcięcie akapitowe tylko z lewej strony, tekst wyjustowany

 

 • W bibliografii prosimy zastosować następujące formatowanie:

 Czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1.5, pozycje uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

 •  W tabelach i wykresach prosimy zastosować następujące formatowanie:
Czcionka Times New Roman, wytłuszczona, rozmiar 10, odstęp między wierszami 1. Tabele i wykresy powinny być numerowane (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3). Tytuł tabeli/wykresu podajemy nad tabelą/wykresem. Na końcu nie stawiamy kropki.

Tabela 1. Wskaźniki koncentracji rynku czasopism
 
 • Pod tabelą/wykresem umieszczamy źródło bądź informację, że dane te zostały opracowane przez nas. Tę informację zapisujemy czcionką Times New Roman, antykwą, bez wytłuszczenia, rozmiar 10. Na końcu nie stawiamy kropki.
Źródło: Kowalska 2018, s. 202
Źródło: opracowanie własne

 


Przypisy, odsyłacze, noty bibliograficzne:

Zeszytach stosujemy harwardzki system odsyłania do literatury. Prosimy o wykorzystywanie przypisów dolnych tylko do zamieszczania informacji o charakterze uzupełniającym.

 
Prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

 • Po cytacie odwołanie do jego źródła zamieszczamy w nawiasie okrągłym 
Jak zauważa Jan Iksiński, „media są narzędziem władzy” (Iksiński 2011, s. 11).
 • Jeśli cytowana książka ma dwóch bądź więcej autorów, wymieniamy ich, rozdzielając nazwiska przecinkiem
Jan Igrekowski i Barbara Iksińska piszą, że „na sytuację tę wpływa również nastawienie dziennikarzy” (Igrekowski, Iksińska 2009, s. 16).
 • Gdy wskazujemy, że dany temat był omawiany przez różnych, niecytowanych przez nas badaczy, ich nazwiska rozdzielamy średnikiem
Medioznawczy często odnosili się już do tej kwestii (Kowalski 2014, s. 22; Nowakowski 2009, s. 13; Czarny 2000, s. 18).
 • Jeśli korzystamy z kilku publikacji tego samego autora, wydanych w tym samym roku, poszczególne tomy oznaczamy kolejnymi literami alfabetu
Pisał o tym Kapuściński w „Lapidariach” (Kapuściński 2008 a; 2008 b).
 • Jeśli odnosimy się do całej pracy zbiorowej (pod redakcją), w tekstowym odsyłaczu przywołujemy redaktorów (Redaktor 2018) bądź (Redaktor 1, Redaktor 2 2019).

 • Jeśli korzystamy ze słownika, stosujemy następujący zapis: (Słownik języka polskiego 2018, s. 15), a nie np. (Redaktor 2018, s. 15).Jeśli odwołujemy się do programów RTV, podajemy w nawiasie tytuł audycji oraz rok

 • Przy dokumentach urzędowych, z zasady bezosobowych, stosujemy zapis: (Ustawa o danym zagadnieniu 2018)

 • Cytując źródła pochodzące z internetu, prosimy o stosowanie następującego zapisu:
  • Jeśli znany jest autor tekstu, stosujemy zapis (Autor Rok).
   Przykładowo (Kowalski 2019)
  • Jeśli jest podany tylko tytuł, stosujemy zapis (Tytuł Rok).
   Przykładowo (O mediach 2016)
 
Jeśli autorem jest organizacja, stosujemy zapis (Organizacja Rok)

Jeśli nie ma podanego roku, prosimy o zaznaczenie tego jako b.r. Przykładowo: (Kowalski b.r.)
 

 

W bibliografii prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

Artykuł w czasopiśmie

Nowak M., Kowalski I. (2001). Starzenie się ludności. Zeszyty Prasoznawcze, nr 6, s. 14–17. Smith S., Green M. (2002). Agenda-Setting Effects. Communication, vol. 1, p. 36–57.


Książka

Autorowski K. (2001). Strategia geopolityczna. Kraków.

Brown D. (2009). Teoria komunikowania, przeł. A. Kowalski, A. Nowak. Warszawa. Nowacki M. (2010 a). Internet. Toruń,

Nowacki M. (2010 b). Media. Toruń.


Rozdział w dziele zbiorowym

Smith N.E. (1989). Two Sides of Myth. W: D. Green (ed.). Spectrum of the Media (p. 219– 223). London.


Artykuł na stronie internetowej

Red T. (1999). New Media [http://www.adresstronyinternetowej; 14.01.2014].


Ponadto przestrzegamy następujących zasad:
  1. W tekście głównym tytuły artykułów, książek, audycji i programów RTV piszemy antykwą w cudzysłowie.

  2. Tytuły czasopism i skróty od nich zawsze piszemy kursywą, bez cudzysłowu.

  3. Inicjały podwójnych imion podajemy bez spacji, np. W.M. Nowacki
  4. „Tom” – skrót: t.
   „strona” – skrót: s.
   „volume” – skrót: vol.
   „page” – skrót: p.
   „editor” – skrót: ed.

  5. Przypominamy o podawaniu stron w odsyłaczach, a w bibliografii o podawaniu stron, na których wydrukowano artykuł w czasopiśmie lub pracy zbiorowej. W pracach tłumaczonych prosimy o wskazanie tłumacza.

  6. Opuszczenia tekstu w [...]. Nawias ten wykorzystujemy także do zaznaczenia emfaz [podkr. A.B.].

  7. Wszystkie mniejsze cytaty (do trzech linijek) – antykwą w cudzysłowach. Tak też mniejsze i większe cytaty w recenzjach.
   Większe (od trzech zdań) cytaty w bloczku petitowym.

  8. Stosowanie dywizów, półpauz i pauz
   • dywiz (-): stosujemy w złożeniach wyrazów (biało-czerwony), dwuczłonowych nazwiskach (Kowalska-Nowak),
   • półpauza ( ): stosujemy dla zaznaczenia wtrąceń (np. Myśl ta jak twierdzi Jan Nowak – sformułowana została w XIX wieku), w zakresach dat (1900–1901), w oznaczaniu zakresu stron (s. 16–33)
   • pauza ( — ); stosujemy w dialogach

  9. Kursywą piszemy słowa obcojęzyczne i stosujemy ją w sytuacji, kiedy piszemy o poszczególnych leksemach czy wyrażeniach (np. rzeka, mysz, brzoza to rzeczowniki). Pisząc o znaczeniach, także stosujemy kursywę.

  10. Wewnętrzne cudzysłowy prosimy oznaczać jako „«...»”. Można to zrobić, korzystając w Wordzie z dostępnej w menu poleceń opcji „Wstawianie – Symbol”

  11. Osobno numerujemy tabele, wykresy, rysunki. Każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany.

   Tabela 1. Wykaz tytułów prasy bezpłatnej o zasięgu ogólnopolskim w latach 1999-2009

   Odsyłacze do treści tabel lub wykresów oznaczamy w tabelach „gwiazdkami”. Przypisy czy uwagi do danej tabeli (wykresu) umieszczamy bezpośrednio pod tabelą lub wykresem.

   Numery tabel i wykresów przywoływane w tekście bez kropek (np. w tabeli 1 przedstawiono).

  12. Bibliografia – tak też śródtytuły 1. stopnia. Śródytuły 2. Stopnia zapisujemy antykwą. Np.  Tytuł główny z podtytułem:

JAN NOWACKI

MEDIA NA ŚWIECIE

 Śródtytuł 1. stopnia: Tekstowy obraz świata

 Śródtytuł 2. stopnia: Obrazy świata

Bibliografia:

Bibliografia

 1. Wszelkie podkreślenia szczególnie ważnych miejsc w tekście – drukiem rozstrzelonym [Uwaga: w celu rozstrzelenia używamy w górnym menu poleceń: „Format” – „Czcionka” – „Odstępy między znakami”, a nie spacjujemy]. Prosimy takie podkreślenia stosować bardzo oszczędnie.

 2. Leksem internet prosimy zapisywać małą literą

 3. Przywołując danego autora/badacza po raz pierwszy, prosimy o podanie jego imienia i nazwiska. W kolejnych przywołaniach prosimy o podawanie wyłącznie nazwiska. W przypadku powoływania się na dwóch autorów o tym samym nazwisku prosimy o wskazanie w drugim (lub kolejnym przywołaniu) inicjału imienia.

 

Ilustracje

W razie konieczności przedrukowania ilustracji prosimy dołączać do nich oficjalne oświadczenia o udostępnieniu prawa do publikacji wystawione przez właścicieli praw autorskich. W razie niemożności ich zdobycia radzimy rysunki zastępować ich opisem i odnośnikiem do internetowej publikacji danego rysunku na stronie WWW o odpowiedniej stabilności i długowieczności.


Inne uwagi
 • Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownej umowy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Szczegółowe zasady redagowania tekstów

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.