FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redaktorzy numeru Ryszard Filas, Agnieszka J. Cieślikowa

Zawartość numeru

Z problemów aktualnych

Tomasz Mielczarek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 3 (235), 2018, s. 361 - 371

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.022.10124
Czytaj więcej Następne

Iza Matusiak-Kempa, Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 3 (235), 2018, s. 545 - 556

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.033.10135
Czytaj więcej Następne

Recenzje, omówienia, noty

Adam Bańdo, Agnieszka J. Cieślikowa, Beata Jarosz

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 3 (235), 2018, s. 571 - 588

Czytaj więcej Następne

Kronika naukowa

Katarzyna Wierak, Jacek H. Kołodziej

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 3 (235), 2018, s. 598 - 608

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: prasoznawstwo, medioznawstwo, metodologia, press studies, media studies, methodology, media, dziennikarstwo, publicystyka, warsztat dziennikarski, głupota, aksjologia, myślenie, komunikowanie, biznes medialny, audyt jakości / media, journalism, publicism, journalism workshop, stupidity, axiology, thinking, communication, media business, quality audit, śledztwo dziennikarskie, dziennikarz, wolność prasy, prawo prasowe, prowokacja, dowody / investigative journalism, journalist, freedom of press, press law, provocation, evidence, naziemna telewizja cyfrowa, nowe media, DVB-T, cyfryzacja / DTT, new media, digital television, digitalisation, media samorządowe, system medialny, Internet, nowe media / local governments, media system, new media, wiarygodność, wyrażenia językowe, teksty dziennikarskie / credibility, language expressions, journalistic texts, Facebook, mikroblog, komunikacja polityczna, dyskurs przedwyborczy, status, gatunek, norma gatunkowa / Facebook, microblog, political communication, pre-election discourse, genre, genre norm, Peter Kürten, „wampir z Düsseldorfu”, sensacja prasowa, Pałuczanin, Żnin, Pałuki / Peter Kürten, “the Vampire of Düsseldorf”, press sensation, Pałuczanin newspaper, Pałuki, telegraf, historia mediów, tytuły czasopism, agencje telegrafi czne, Polska Agencja Telegrafi czna / telegraph, media history, magazine titles, telegraph agencies, Polish Telegraph Agency, mediatyzacja, czas zmediatyzowany, budżet czasu, uzależnienie od mediów / mediatization, mediatized time, time budget, media addiction, Internet, Facebook, media społecznościowe, algorytm, Big Data / Internet, social media, algorithm, Big Data, wartości, czasopisma, konsumpcjonizm, perswazja, dziewczynki / value, magazines, consumerism, persuasion, girls, consumption practices, consumption society, liquid modernity, religious practices / płynna nowoczesność, społeczeństwo konsumpcyjne, praktyki konsumpcyjne, praktyki religijne