FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi

Data publikacji: 1970

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 429 - 448

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.026.10128

Autorzy

Krzysztof Kowalik
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8511-6851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Dynamiczny rozwój komunikacji internetowej zmienia środowisko, w jakim funkcjonują media. Dotyczy to nie tylko wydawców i nadawców prywatnych lub publicznych, ale również samorządów lokalnych. W tym środowisku funkcjonują liczne tytuły prasowe i media elektroniczne, których dysponentami są prezydenci, burmistrzowie lub wójtowie wybierani w bezpośrednich wyborach. Tworzą oni nie tylko media tradycyjne. Dostrzegając możliwości, jakie daje Internet, rozwijają media pozwalające na nowy rodzaj dystrybucji treści poprzez własne serwisy online, aplikacje, blogi, serwisy społecznościowe. Z jednej strony powinni przestrzegać zapisów wynikających np. z prawa prasowego i autorskiego dotyczącego nadawców radiowych i telewizyjnych, z drugiej strony gminy są obarczone licznymi obowiązkami wynikającymi z ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów lokalnych. Jako instytucja publiczna podlegają m.in. ustawom o dostępie do informacji publicznej, powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego. Autor stara się wykazać, że gminy działają na rynku mediów w szczególnych okolicznościach. Dlatego dotychczasowe ich pozycjonowanie w systemie medialnym powinno być zweryfikowane, zwłaszcza wskutek dynamicznego rozwoju nowych mediów (blogów, serwisów społecznościowych, tzw. telewizji internetowych itp.). Dla potwierdzenia autor prezentuje wyniki badań oraz liczne przykłady będące dowodami stworzenia przez samorządy lokalne odrębnej struktury w systemie medialnym.

Online media of local governments – a new structure in the media system. An attempt to capture in statu nascendi

The dynamic development of Internet communication changes the environment in which the media function. This applies not only to publishers and private or public broadcasters, but also to local governments. In this environment, there are numerous press titles and electronic media whose administrators are presidents or mayors elected in direct elections. They create not only traditional media. Recognizing the opportunities offered by the Internet, they develop media allowing for a new type of content distribution through their own online services, applications, blogs and social networking sites. On the one hand, they should comply with the provisions resulting, for example, from press and copyright law, regarding radio and television broadcasters. On the other hand, municipalities are burdened with numerous obligations resulting from acts regulating the functioning of local governments. As a public institution, they are subject, among others, to the acts on access to public information and the re-use of public sector information. The author tries to show that the municipalities operate on the media market in special circumstances. Therefore, their existing positioning in the media system should be verified, especially as a result of the dynamic development of new media (blogs, social websites, so-called internet TV, etc.). For confirmation, the author presents the results of research and numerous examples confirming the  creation by local governments of a separate structure in the media system.

Bibliografia

Badura E., Błachucki M., Konarski X., Maciejewski M., Niestrój H., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Sibiga G., Ślaska K. (2016). Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Warszawa.

Chorązki W. (1991). Prasa lokalna i sublokalna w Polsce 1989–1991. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 42–51.

Chorązki W. (1999). Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 59–82.

Dobek-Ostrowska B. (2004). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław.

Dziki S. (2010). Prasa regionalna i lokalna (do roku 1989). W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja (s. 216–217). Kraków.

Filas R. (1999). Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 31–55.

Gierach E. (2008). Wydawanie i finansowanie przez organ samorządu terytorialnego gazety o zasięgu lokalnym. Zeszyty Prawnicze BAS, nr 2, 150–151.

Gierula M (2006). Lokalna i regionalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce jako zbiorowy nadawca. W: M. Gierula (red.). Współczesny dziennikarz i nadawca (s. 95–105). Sosnowiec.

Kępa-Mętrak J. (2017). Prasa lokalna w dobie nowych technologii. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3 (231), s. 451–467.

Kowalczyk R. (2009). Media lokalne w Polsce. Poznań.

Kowalik K. (2014). Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 7, s. 177–194.

Kowalik (2015a). Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 2, s. 9–21.

Kowalik (2015b). Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Studia Medioznawcze, nr 2, s. 55–64.

Kowalik K. (2016). Polish Local Governments’ Media – New Enterprises in the Modern Media Landscape. Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 2, s. 53–69.

Kowalik K. (2017). Serwisy społecznościowe w komunikacji samorządów lokalnych. Studium przypadku. Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 4, s. 113–127.

Michalczyk S. (2000). Media lokalne w systemie komunikowania. Katowice. 

NN (2017). Nadal jesteśmy w formie. Telekabel & Digital TV, nr 5, 14–15.

Oniszczuk Z. (2007). System medialny w ujęciu teoretycznym. W: Z. Oniszczuk, M. Gierula (red.). Mało znane systemy medialne (s. 9–20). Sosnowiec.

Pisarek W. (2006). (red.). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Płoszka A., Głowacka D. (2014). Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego – wątpliwości konstytucyjne. Samorząd Terytorialny, nr 12, 75–83.

Sikora P. (2018). Nie można się poskarżyć do sądu, że burmistrz zablokował fanpage na Facebooku.

Serwis Gazetaprawna.pl, Web [http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115930,wsa-odrzuci-skarge-jesli-burmistrz-zablokowal-fanpage-facebooka.html; 26.06.2018].

Sonczyk W. (2009). System medialny: zakres – struktura – definicja, Studia Medioznawcze, nr 3, s. 67–69.

Szostok P., Rajczyk R. (2013). Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów (s. 138–140). Katowice.

Wikariak S. (2014). Kiedy należy zarejestrować w sądzie stronę internetową. Serwis Gazetaprawna.pl, Web [http://www.gazetaprawna.pl/amp/815209,kiedy-nalezy-zarejestrowacw-sadzie-strone-internetowa.html; 26.06.2018].

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2018, s. 429 - 448

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Online media of local governments – a new structure in the media system. An attempt to capture in statu nascendi

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8511-6851

Krzysztof Kowalik
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8511-6851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 1970

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Kowalik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1283

Liczba pobrań: 943