FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Rozprawy i artykuły

Beata Klimkiewicz, Magdalena Wilk

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 4 (236), 2018, s. 715 - 729

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.041.10399
Czytaj więcej Następne

Recenzje i omówienia

Ignacy S. Fiut , Marcin Urbaniak , Mateusz Flont

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 4 (236), 2018, s. 839 - 854

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Ignacy S. Fiut, cultural identity of poets, silhouette of a scholar, extraordinary scholar ; Ignacy S. Fiut, kulturalna tożsamość poetów, sylwetka uczonego, niezwykły uczony, prasoznawstwo, przemiany rynku prasowego, prasa społeczno-kulturalna, prasa literacko-artystyczna, pisma ekologiczne, prasa regionalna i lokalna, prasa darmowa ; press studies, press market changes, socio-cultural press, literary and artistic press, ecological magazines, regional and local press, free press, recenzje, sprawozdania, medioznawstwo, analiza zawartości ; Ignacy Stanisław Fiut, media studies, scientific achievements, Media Issues Quarterly, text mining, Ignacy Stanisław Fiut, Zeszyty Prasoznawcze, Ignacy Stanisław Fiut, media, fi lozofi a, poezja, krytyka literacka, bibliografi a ; Ignacy Stanisław Fiut, philosophy, poetry, literary criticism, bibliography, media wspólnotowe, media środowiskowe, trzeci sektor, Monitor Pluralizmu Mediów, pluralizm mediów ; community media, civic media, the third sector, Media Pluralism Monitor, media pluralism, Hanna Krall, Zagłada, fotografia, ekfraza, reportaż literacki, fototekstualność ; Hanna Krall, Holocaust, photography, ekphrasis, literary reportage, phototextuality, Norway, media system, journalism studies, wybory prezydenta w Rosji, kampania wyborcza, czarny PR, Putin, Pierwyj, Rossija 1 ; presidential elections in Russia, election campaign, black PR, Channel One Russia, Russia 1, reportaż, dziennik podróży, forma literacka, synkretyzm gatunkowy, podróżopisarstwo romantyczne, grand tour ; reportage, travel memoir, literary form, genre syncretism, Romantic travel writing, Grand Tour, communication during the WWII, social functions of the media, fugitive prints, polskie zdygitalizowane czasopisma literackie, polskie periodyki literackie w Internecie, typologia czasopism literackich ; digitized Polish magazine of literature, Polish literary periodicals in the Internet, typology of literature press, celebrity, media, privacy, political communication, mediatisation of politics