FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

Data publikacji: 2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 807 - 824

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.047.10405

Autorzy

Evelina Kristanova
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-4935-7417 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Metodą analizy zawartości mediów dokonano przeglądu dostępnych w Internecie tytułów czasopism o profilu literackim w różnych formach i konfiguracjach (pełnotekstowych, abstraktowych, spisów treści, opisów bibliograficznych czy list tytułów). Bez ograniczeń chronologicznych wzięto pod uwagę zarówno zdygitalizowane pisma dawne zamieszczone w polskich bibliotekach cyfrowych, jak też współczesne periodyki od początku swego istnienia funkcjonujące w wersji cyfrowej, a widoczne na portalach, witrynach, własnych stronach internetowych (czasami „przy okazji doczepione” w niespodziewanych miejscach, np. na stronie encyklopedii lub prywatnej osoby na Facebooku). Starano się przy tym ocenić komunikatywność, użyteczność i łatwość dostępu dla użytkownika. Starano się odpowiedzieć także  na pytanie: Czy najbardziej znane polskie czasopisma literackie są dostępne online? Na koniec przedstawiono próbę typologii tychże czasopism według różnych kryteriów.

Polish Literature Press in the Internet – availability, ways of disseminating and typology

A media content analysis method was used to get an overview of all the Internet available article titles in relevance to literature profi le in all forms and setup (full-text, abstract, table of contents, bibliographic description or table of titles). Without any chronological constrains, such things were taken into account as, forgone digital scripture/periodicals featured in Polish digital libraries, the same as, modern periodicals from the beginning of their existence brought into digital version, seen at all sorts of web portals, web sites, or self-made ones (You can spot them “by chance” in the most unexpected location i.e. encyclopaedia or private Facebook profile). What’s more, attempts were made to assess communicativeness, usefulness and ease with the user’s access. Needless to say, the lyrical wanted to answer the question: are the most well-known Polish periodicals available online? At the end, a typology attempt of all the given literature in accordance to different criteria was presented. 

Bibliografia

Bąbiak G.P. (2017). Bibliografia zawartości. Odrodzenie (1944–1950). Warszawa.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych [https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych/; 12.10.2018].

Bibliografia Zawartości Czasopism [https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism/numery-do-pobrania/; 12.03.2019].

Biblioteka Multimedialna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” [http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/publication?id=51370&tab=3; 8.12.2018].

Buck A. (1991). Czasopisma literackie młodych (1944–1960): zawartość – typologia – funkcje. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, r. 147. Prace Bibliotekoznawcze nr 6, s. 245–254.

Buck A. (1992). Czasopisma literackie młodych 1944–1971: szkice. Zielona Góra [http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/53252/edition/46222/content?ref=struct&navref=MTUzODt6bnk; 27.12.2018].

Chwastyk-Kowalczyk J. (2013). Rynek czasopism literacko-artystycznych w Polsce po 1989 roku. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 5, s. 83–117.

Czasopisma Federacji Bibliotek Cyfrowych [http://czasopisma.fbc.net.pl/?s=newspaper_title%2520asc; 20.09.2018].

Dabert D. (2014 ). Między wizją a spełnieniem: profi le ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982–1989. Poznań.

Darska B. (2006). Znaczenie przełomu 1989 roku w Polsce dla czasopiśmiennictwa kulturalnego: rekonesans. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna: Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, nr 2, s. 167–172.

Drabek A. (2017). Czasopisma open access w polskich bazach danych. W: I. Sójkowska, L. Derfert-Wolf (red.). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju [http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/598; 14.12.2018].

Dziki S. (1970). Próba skonstruowania schematu ogólnej typologii prasy. Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 5–20.

E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=569; 15.09.2018].

e-Kolekcja czasopism Polskich [http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html; 23.12.2018].

Fiałkowski T. (2004). Dwadzieścia pięć lat temu: roczniki i archiwalia Tygodnika czekają na digitalizację. Tygodnik Powszechny, nr 16, s. 5.

Fiut I.S. (1997). Pisma literacko-artystyczne w latach 1989–1996. Zeszyty Prasoznawcze, nr 6, s. 54–63.

Gajkowska C. (2013). Bibliografia opracowań historii prasy. Warszawa. 

Gałuszka J., Maroszczuk G., Nęcka A. (red.) (2009). Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Katowice.

Hołubowicz T. (2012). 5. Urodziny EuroArtu [https://dziennikarzerp.eu/2012/11/5-urodziny-euroartu/; 9.12.2018].

Jakiel E. (2010). W służbie katechezy: teksty literackie w periodykach religijnych 1890–1918 w kontekście Młodej Polski. Gdańsk.

Jakubowska U. (red.) (2011). Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL. Warszawa. 

Katalog Czasopism Kulturalnych [http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kategoria:Literatura; 12.09.2018].

Klub Literacki „Brzeg”. Pisma literackie w Polsce [http://www.klubliterackibrzeg.pl/2010/09/pisma-literackie-w-polsce/; 3.09.2018].

Kolasa W.M. (2004). Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998. Kraków.

Kołodziejska Z. (2014). Izraelita (1866–1915): znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków.

Kowalewski W. (2010). Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych.

Model Małopolski. W: C. Mazurek (red.). Polskie biblioteki cyfrowe (s. 49–51). Poznań.

Kowalska M. (2009). Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? [https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/409/Baztech.pdf].

Kozakowski J. (2016). Digitalizacja prasy dziewiętnastowiecznej na przykładzie warszawskiego dziennika Echo. W: M. Stopnicka, A. Śladowska, J. Gruszecki (red.). Od skryptoriów po nowe media (s. 23–32). Warszawa [http://bbc.uw.edu.pl/Content/813/Skryptoria.pdf#page=23].

Kultura paryska [http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1946; 21.12.2018].

Marecki P. (2005). Pospolite ruszenie: czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku: rozmowy z redaktorami. Kraków.

Maślanka J. (red.) (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław.

Myśliński J. (2010). Spojrzenie historyka mediów na internet. W: K. Wolny-Zmorzyński,

W. Furman (red.). Internetowe gatunki dziennikarskie (s. 36–50). Warszawa.

NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej (2013). Warszawa [http://autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/images/nukat_autostrada_informacji_cyfrowej.pdf; 2.11.2018].

Olczak Z. (2013). Proces typowania czasopism dziewiętnastowiecznych przeznaczonych do digitalizacji – problemy metodyki pracy. W: NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej (s. 19–27). Warszawa.

Paczkowski A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa.

Polska Bibliografi a Literacka [http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/; 12.03.2019].

Rabizo-Birek M. (red.) (2012). Boom i kryzys: nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980. Rzeszów.

Radomska Biblioteka C yfrowa [http://bc.radom.pl/dlibra/publication/13817#structure; 12.10.2018].

Sierotwiński S. (1963). Lamus (środowisko literackie, dzieje i zawartość czasopisma). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 59, Prace Historycznoliterackie, z. 5: Filologia, z. 9, s. 204–227.

Skwirowska S. (red.) (2001). Bibliografi a niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990. Warszawa.

Straszewska M. (1953). Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848. Cz. 1 (1832–1840). Wrocław.

Straszewska M. (1959). Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848. Cz. 2 (1840–1848). Wrocław.

Szaruga L. (1996). Czasopisma literackie. W: A. Brodzka, T. Bujnicki (red.). Literatura polska 1918–1975. Cz. 1, t. 3: 1945–1975 (s. 207–250). Warszawa.

Szaruga L. (1999). Co czytamy? Prasa kulturalna 1945–1995. Lublin.

Szczuka M. (1981). Czasopisma literackie Łodzi międzywojennej (1918–1939). Łódź.

Szymański W.P. (1970). Z dziejów czasopism literackich w 20-leciu międzywojennym. Kraków.

Urbanowski M. (1997). Nacjonalistyczna krytyka literacka: próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. Kraków.

Waśkiewicz A.K. (2002). Fenomen gdański: pięć szkiców o instytucjach młodej literatury lat siedemdziesiątych. Gdańsk.

Wieczorek M. (2005). BruLion: instrukcja obsługi. Kraków.

Władyka W. (1988). Prasa Drugiej Rzeczypospolitej. W: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka. Dzieje prasy polskiej (92–133). Warszawa.

Wojtysiak A. Wybrane czasopisma lubelskie 20-lecia międzywojennego [http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/31922/Wybrane_czasopisma_lubelskie.pdf; 9.12.2018].

Zdanowicz-Cyganiak K. (2014). Pisma społeczno-kulturalne i literacko-artystyczne w województwie śląskim: przegląd. W: M. Łuczak, A. Pethe (red.). Porządkowanie wolności: 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) (s. 80–92). Katowice.

Zyga A. (1983). Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku: (1860–1895).

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2018, s. 807 - 824

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Polish Literature Press in the Internet – availability, ways of disseminating and typology

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4935-7417

Evelina Kristanova
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-4935-7417 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Publikacja: 2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Evelina Kristanova (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3386

Liczba pobrań: 1347