FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 15 (2022) Następne

Data wydania: 2022

Opis
Projekt okładki: Paweł Bigos

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 4 Dr Kacper Górski; Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Kronika wydarzeń naukowych

Piotr Miłosz Pilarczyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 4, Tom 15 (2022), s. 615 - 616

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.042.16739
Czytaj więcej Następne

Iwona Barwicka-Tylek

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 4, Tom 15 (2022), s. 677 - 682

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.051.16748
Czytaj więcej Następne

Marek Stus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 4, Tom 15 (2022), s. 683 - 685

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.052.16749
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Konstytucja 3 maja, dziedzictwo prawne, Konstytucja Królestwa Polskiego (kongresowego), powstanie listopadowe (1830–1831); May Third Constitution, legal heritage, Constitution of (Congress) Kingdom of Poland, November Uprising (1830–1831), Królestwo Polskie (kongresowe); więziennictwo; tymczasowe aresztowanie; penitencjarystyka; areszt; Congress) Kingdom of Poland; prison system; temporary arrest; penitentiary; arrest, Gustav von Struve, prawa człowieka, rewolucja, Wiosna Ludów, radykalizm; Gustav von Struve, human rights, revolution, Springtime of Nations, radicalism, Jules Grévy, Charles de Gaulle, Francja, III Republika, V Republika, konstytucja, władza prezydencka, system parlamentarny, racjonalizacja, polityczna odpowiedzialność rządu; Jules Grévy, France, Third Republic, Fifth Republic, constitution, presidential power, parliamentary system, rationalization, political responsibility of government, Aleksandr Sołżenicyn, Nagroda Nobla, prawo karne ZSRR; Alexandr Solzhenitsyn, - Nobel Prize, criminal law of the USSR, Komisja Kodyfikacyjna, prawo małżeńskie majątkowe, źródło, edycja; Codification Commission, matrimonial property law, source, edition, Polskie Towarzystwo Historii Prawa, organizacja naukowa, historia prawa; Polish Society of Legal History, scientific society, legal history, konferencja naukowa, archiwalia, historia praw; scholarly conference, archival materials, legal history, dziedzictwo prawne, historia prawa, spotkanie naukowe, badania naukowe, dyskusja; legal heritage, legal history, scholarly meeting, academic research, discussion, konferencja naukowa, dziedzictwo prawne, historia prawa, dyskusja; scholarly conference, legal heritage, legal history, discussion, Roman law, Criminal law, history of law; prawo rzymskie, prawo karne, historia prawa, Kodeks Napoleona, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie (Kongresowe), prawo własności nieruchomości; Napoleonic Code, Duchy of Warsaw, (Congress) Kingdom of Poland, right of property, małżeństwo w XIX-XXI w., ślub cywilny, prawo zawarcia małżeństwa, prawo małżeńskie, prawo angielskie i walijskie; marriage in the 19th–21st centuries, civil marriage, weddings law, matrimonial law, English & Welsh law, sądownictwo polskie (nieniemieckie), Generalne Gubernatorstwo, dystrykt lubelski, okupacja niemiecka, druga wojna światowa; Polish (non-German) judiciary, General Government, Lublin District, German occupation, Second World War, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, Rosja, Polska; cultural heritage, national heritage, Russia, Poland

Informacje o finansowaniu

Partnerem czasopisma jest TAURON
.


Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.