FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 13 (2020) Następne

Data wydania: 06.2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor zeszytu 2 Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Zawartość numeru

Edycje źródłowe

Piotr Miłosz Pilarczyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 2, Tom 13 (2020), s. 235 - 255

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.018.12061
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: klasztor cystersów w Koprzywnicy, sądownictwo dominialne opata, przywileje i immunitety lokacyjne, immunitety sądowe / the Cistercian Monastery in Koprzywnica, the abbot’s dominial jurisdiction, privileges and immunities under the municipal charter, judicial immunities, the municipal charter of Koprzywnica under German Law (Magdeburg Law), berneński kodeks cywilny, zasada patrycjatu, Szwajcaria, kodyfikacja, zasada równości / Bernese Civil Code, rule of patriciate, Switzerland, codification, principle of equality, łapownictwo, przestępstwa urzędnicze, Sejm Ustawodawczy, urzędnik, Ustawa z 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku, Ustawa z 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników, II Rzeczpospolita / bribery, public officials’ offences, Legislative Sejm, public official, Act of 30 January 1920 on the liability of public officials for offences committed for profit, Act of 18 March 1921 on combating offences committed by public officials for profit, Second Polish Republic, Lwów, samorząd terytorialny, Najwyższy Trybunał Administracyjny, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny / Lviv, local government, Supreme Administrative Tribunal, Second Polish Republic, interwar period, fideikomis, prawo pracy, zarząd przymusowy, Galicja, II Rzeczpospolita / fideicommis, labor law, forced management, Galicia, Second Polish Republic, Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Sejm I Rzeczypospolitej, instrukcje, komisarze skarbowi / Treasury Commission of Grand Duchy of Lithuania, Sejm of the Polish-Lithuanian Commonwealth, instructions, Lithuanian Treasury Commissioners