FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 7 (2014) Następne

Data wydania: 14.11.2014

Opis
Redakcja numeru: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Andrzej Dziadzio, Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab Andrzej Dziadzio, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Krystyna Chojnicka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, Tom 7 (2014), s. 201 - 216

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.015.2256
Czytaj więcej Następne

Paweł Cichoń

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, Tom 7 (2014), s. 237 - 244

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.016.2257
Czytaj więcej Następne

Jakob Maziarz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, Tom 7 (2014), s. 299 - 316

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.021.2262
Czytaj więcej Następne

Stanisław Grodziski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, Tom 7 (2014), s. 365 - 368

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.020.2261
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Anna Iwanowna, samodzierżawie, Piotr Wielki, Imperium Rosyjskie, car, Najwyższa Tajna Rada, proces inkwizycyjny, tortury, kara, Constitutio Criminalis Carolina, Constitutio Criminalis Theresiana, Ordynacja karnoprocesowa, Franciszkana, Ustawa karna zachodniogalicyjska, Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa, legalna teoria dow, Wolne Miasto Kraków, administracja, policja, prawo administracyjne, prawo karne skarbowe, Landrecht pruski, Królestwo Pruskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, administracyjne sądownictwo karne, Józef Reinhold, historia prawa karnego, środki zabezpieczające, kierunek socjologiczny, sądownictwo, Żydzi, sodalicja, stowarzyszenie, Uniwersytet Jagielloński, studentki, ABGB (Austriacki Kodeks Cywilny), osobowe prawo małżeńskie, rozwód, rozwód w prawie austriackim, rozwód w Polsce w latach 1918–1945, postępowanie karnoadministracyjne, postępowanie wykroczeniowe, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921 roku, Konstytucja marcowa, nowela z 2 VIII 1926 roku, „nowela sierpniowa”, konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej, prezydent Rzeczypospolitej, władza wykonawcza, autorytaryzm, ZSRR, Wielki Terror, represje wobec wsi, druga wojna światowa, prometeizm; polityka zagraniczna II RP; wywiad wojskowy II RP; mniejszości narodowościowe w ZSRR; narody Kaukazu, Spisz, Zamagurie, Dekanat Spiski, druga wojna światowa, Adam Sapieha, stosunki polsko-słowackie, Kościół katolicki, Michał Patkaniowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, księgozbiór, biblioteka, sąd powszechny, sądownictwo polskie na emigracji, rząd na uchodźstwie, emigracja, Norman Podhoretz, neokonserwatyzm, „Commentary”, liberalizm, zimna wojna, John F. Kennedy, Ronald Reagan, promissory estoppel, klauzula nadużycia prawa, prawo cywilne, prawo zobowiązań, historia prawa