FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 12 (2019) Następne

Data wydania: 30.09.2019

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji, przez CAN-PACK S.A. oraz przez Uniwersytet Gdańsk.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow by CAN-PACK S.A., and by University of Gdańsk.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor zeszytu 3 Dr hab. Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Kronika wydarzeń naukowych

Wouter Druwé

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12, Zeszyt 3, Tom 12 (2019), s. 429 - 433

https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.015.10936
Czytaj więcej Następne

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Ingrid Lanczová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12, Zeszyt 3, Tom 12 (2019), s. 451 - 453

https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.018.10939
Czytaj więcej Następne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12, Zeszyt 3, Tom 12 (2019), s. 477 - 479

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Papacy, Medieval Hungary, Papal Chaplains, Papal Diplomacy, Papal Legate, Papal Judge- Delegate / papiestwo, średniowieczne Węgry, kapelani papiescy, dyplomacja papieska, legat papieski, papieski sąd delegowany, marriage, marriage law, Austrian marriage law, divorce, grounds for divorce, divorce proceedings, divorce law, Galicia, General Government, General Governorate / małżeństwo, prawo małżeńskie, austriackie prawo małżeńskie, rozwód, postępowanie rozwodowe, Galicja, Generalne Gubernatorstwo, cartel law, Cartel Court, case law, procedural law, cartel agreement / prawo kartelowe, Sąd Kartelowy, prawo precedensowe, prawo procesowe, porozumienie kartelowe, Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia, German military training grounds, restitution, land law, National Recovery Fund / Czechosłowacja, Protektorat Czech i Moraw, niemieckie poligony wojskowe, restytucja, prawo ziemskie, Narodowy Fundusz Odbudowy, Komitet Cywilny Reformy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, prawo małżeńskie, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego / Civil Reform Committee, Duchy of Warsaw, Congress Kingdom of Poland, Napoleonic Code, civil law, marriage law, Civil Code of the Kingdom of Poland, postawa państw zachodnich wobec Polski, ustępliwość wobec Rosji, wartościowa podstawa źródłowa monografii / attitude of Western states towards Poland, yielding to Russia, valuable source basis of the monograph, conference, publication, legal history, Belgium, doctoral defences / konferencja, publikacja, historia prawa, Belgia, obrony doktoratów, scholarly events, France, conferences, publications, academic degrees / wydarzenia naukowe, Francja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University / badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, scholarly events, Slovakia, conferences, publications, academic degrees / wydarzenia naukowe, Słowacja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, Ukraine, West-Ukrainian People’s Republic, legal history, legal liability, criminal legislation, International Association of Law Historians / Ukraina, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, historia prawa, odpowiedzialność prawna, ustawodawstwo karne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, scholarly events, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, conferences / wydarzenia naukowe, Węgry, historia państwa i prawa, stopnie naukowe, konferencje, Hungarian Cartel Law, Bolyai Scholarship, report / węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport, AYLH, conference, annual forum, Warsaw, legal history, constitutional history, University of Warsaw / AYLH, konferencja, doroczne forum, Warszawa, historia prawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski