FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 11 (2018) Następne

Data wydania: 19.12.2018

Opis

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu dr Krzysztof Fokt, prof. dr hab. Dorota Malec, dr hab. Maciej Mikuła, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Zgorzelec/Görlitz, księga miejska, czynności prawne, kancelaria miejska ; Görlitz, Stadtbuch, Rechtsakte, Stadtkanzlei ; Görlitz, town book of records, legal acts, town chancery, Beispruchrecht, ius propinquitatis, prawo bliższości, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, Kraków, Zgorzelec, księgi miejskie, prawo magdeburskie ; Beispruchrecht, Näherrecht, Sachenrecht, Erbrecht, Krakau, Görlitz, Stadtbücher, Magdeburger Recht ;, źródła prawa, Opus Tripartitum, zwyczaj (consuetudo), ustawa (lex), praktyka prawna (usus fori), jurysprudencja węgierska okresu nowożytnego ; Sources of Law, custom (consuetudo); the Law (lex), legal practice (usus fori), Hungarian jurisprudence of the Modern Age Period, flota rosyjska, sądy morskie, Audytoriat Generalny, morskie ustawodawstwo karne i dyscyplinarne ; Russian fleet, naval courts, General Auditoriat, naval penal and disciplinary legislation, Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielki kryzys gospodarczy, oszustwa ubezpieczeniowe ; Poland during the interwar period, the great economic crisis, insurance fraud, Komisja Kodyfikacyjna, prawo autorskie, prawo karne, II Rzeczpospolita ; penal provisions of copyright law, Codification Commission, copyright, penal law, Second Polish Republic, karnoprawna ochrona praw autorskich, prawo karne, mały kodeks karny, fałszywa wiadomość, szeptana propaganda, amnestia, kara pozbawienia wolności, tymczasowe aresztowanie, kasacja ; criminal law, a small penal code, a false declaration, whispering campaign, amnesty, imprisonment, pre-trial detention, cassation, prawo kanoniczne, historia prawa, Kodeks Pio-Benedyktyński, Warszawa ; canon law, legal history, Pio-Benedictine Code, Warsaw, prawo kanoniczne, sakrament, warunki udzielania sakramentów ; canon law, sacrament, right to receive a sacrament, parlamentaryzm, sejm polski, Rzeczpospolita Obojga Narodów, rocznica, konferencja ; parliamentarism, Polish Sejm, Polish-Lithuanian Commonwealth, anniversary, conference, projekt badawczy, edycja źródłowa, prawo miejskie, średniowiecze, konferencja naukowa, Zgorzelec ; research project, source edition, municipal law, Middle Ages, scholarly conference, Zgorzelec, miasta, średniowiecze, księga miejska, baza danych, Zgorzelec, Görlitz ; towns, Middle Ages, municipal records, data base, Görlitz