FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 16 (2023) Następne

Data wydania: 31.03.2023

Opis

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage Programu Strategicznego „Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na lata 2023-2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).
 
W 2023 roku czasopismo uzyskało wsparcie od Grupy Azoty ZAK S.A. 

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redakcja zeszytu Dr Kacper Górski; Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Kronika wydarzeń naukowych

Maciej Mikuła

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 1, Tom 16 (2023), s. 143 - 144

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.007.17307
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: pełnomocnik procesowy, adwokat, prawnik, wizerunek prawnika, chciwość, nieuczciwość, literatura, piśmiennictwo polityczne, Polska, Rzeczpospolita Obojga Narodów; attorney, advocate, lawyer, image of lawyer, greediness, dishonesty, literature, political writings, Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, Księstwo Warszawskie, ciężary publiczne, świadczenia wojenne, rekwizycje wojskowe; Duchy of Warsaw, public burdens, wartime contributions, military requisitions, prawo rzymskie, historia prawa, filozofia prawa, Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Roman law, legal history, philosophy of law, Jagiellonian University in Kraków, prawo karne materialne, kodeks karny, II Rzeczpospolita, Edmund Krzymuski; criminal law, criminal code, Second Polish Republic, Edmund Krzymuski, prawo archiwalne, archiwa sądowe, akta spraw sądowych, historia prawa, prawo karne materialne, ocena wartości archiwalnej dokumentacji, II Rzeczpospolita; archive law, courts archives, court case records, legal history, criminal law, archival appraisal of files, Second Republic of Poland, Komisja Kodyfikacyjna, prawo rodzinne, źródło, edycja; Codification Commission, family law, source, edition, dziedzictwo prawne, badanie, MOOC, współpraca międzynarodowa; legal heritage, research, international cooperation, konferencja, prawo konstytucyjne, ustrój polityczny, Prezydent RP; conference, constitutional law, political system, President of the Republic of Poland, Kodeks Napoleona, Księstwo Warszawskie, księgi sądowe, chłopi; Napoleonic Code, Duchy of Warsaw, court books, peasants, godność osobista, prawa człowieka, COVID-19, etyka prawa, zagrożenia dla godności człowieka; human dignity, human rights, ethics of law, threats to human dignity, powiernicze stosunki prawne, surogacja rzeczowa, trust, majątek powierniczy; fiduciary relationships, real subrogation, trust estate