FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 14 (2021) Następne

Data wydania: 12.2021

Opis

 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 4 Dr Kacper Górski, Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Jacek Wałdoch

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 4, Tom 14 (2021), s. 511 - 519

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.044.14470
Czytaj więcej Następne

Edycje źródłowe

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska , Piotr Z. Pomianowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 4, Tom 14 (2021), s. 569 - 589

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.048.14474
Czytaj więcej Następne

Kronika wydarzeń naukowych

Maciej Mikuła, Izabela Wasik

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 4, Tom 14 (2021), s. 611 - 615

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.053.14479
Czytaj więcej Następne

Raporty z projektów badawczych

Norbert Varga

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 4, Tom 14 (2021), s. 621 - 623

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.054.14480
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: sąd pokoju, sędzia pokoju, Sejm, II Rzeczpospolita, interpelacja; peace court, justice of the peace, II Republic of Poland, interpellation, Konstytucja marcowa (1921), odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, działalność organów władzy niezgodna z prawem, wynagrodzenie szkody; the March Constitution (1921), state liability for damages, unlawful activities of the authorities, violation of the constitution, compensation for damage, Konstytucja marcowa (1921), samorząd terytorialny, II Rzeczpospolita, Konstytucja kwietniowa (1935); the March Constitution (1921), local government, Second Polish Republic, the April Constitution (1935), samorząd terytorialny, Kraków, nadzór, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita; local self-government, Cracow, supervision, inter-war period, Second Polish Republic, II Rzeczpospolita, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, procedura dyscyplinarna, wymiar sprawiedliwości, sądy; Second Republic of Poland, disciplinary responsibility over judges, disciplinary procedure, the justice system, courts, źródła prawa, rozporządzenie z mocą ustawy, Konstytucja RP z 1921 r., Konstytucja RP z 1997 r.; sources of law, act with the force of statute, the March Constitution (1921), Constitution of Polish Republic (1997), Wielkie Księstwo Litewskie, Komisja Skarbowa, sądownictwo; Grand Duchy of Lithuania, Treasury Commission, judiciary, Komitet Cywilny Reformy, procedura cywilna, postępowanie egzekucyjne, źródło, edycja; Civil Reform Committee, civil procedure, enforcement proceedings, source, edition, księgi miejskie, Górne Łużyce, Zgorzelec, XVI wiek, prawo karne; municipal court books, Upper Lusatia, Görlitz, 16th century, penal law, zasady prawa, nieretroaktywność prawa, historia prawa, prawo rzymskie, prawo kanoniczne; legal principles, non-retroactivity of law, legal history, Roman law, canon law, prawo spadkowe, prawo porównawcze, zachowek, rezerwa, system alimentacyjny, wolność testowania, prawo rzymskie; succession law, comparative law, compulsory portion, reserved portion, family provision, freedom of testation, Roman law, Ruth Bader Ginsburg, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, feminizm, etos zawodowy prawnika, historia prawa; Ruth Bader Ginsburg, Supreme Court of the United States, feminism, ethos of the legal profession, history of law, dziedzictwo prawne, historia prawa, spotkanie naukowe, dyskusja, referat; legal heritage, legal history, scholarly meeting, discussion, paper

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.