FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 13 (2020) Następne

Data wydania: 31.03.2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu 1 Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Piotr Rojzjusz, Decisiones Lituanicae, prawo rzymskie, polska kultura prawna, renesans / Pedro Ruiz de Moros, Polish legal culture, Roman law, Renaissance, ustrój, wolne miasto, źródło / constitution, free city, source, fideikomisy familijne, Druga Rzeczpospolita, akta spraw cywilnych, prawo archiwalne, pomoce archiwalne / family fideicommissa, Second Republic of Poland, civil court files, archival law, archival finding aids, przestępczość powojenna, sądy okręgowe, kryminologia historyczna / post-war crimes, regional courts, historical criminology, kolegia karno-administracyjne, wydarzenia marcowe, Polska Ludowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Boards adjudicating petty offences, March events, Polish People’s Republic, Ministry of Home Affairs, Wielkie Księstwo Litewskie, parlamentaryzm XVII w., edycja źródłowa, Zygmunt III Waza, konwokacja litewska / Grand Duchy of Lithuania, parliamentarism of the 17th century, source edition, Sigismund III Vasa, Lithuanian convocation, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, „IURA. Źródła prawa dawnego”, jubileusz, konferencja naukowa „Łączą nas źródła”, Stanisław Grodziski / editing of legal history sources, “IURA. Sources of Laws form the Past”, jubilee, „Łączą nas źródła” academic conference, Stanisław Grodziski, conference, legal history, constitutional history, political union, union of states, journal, Jagiellonian University, Cracow / konferencja naukowa, historia prawa, historia ustroju, unia, unia międzypaństwowa, czasopismo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, union of states, private law, public law / konferencja, panel studencki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Szegedzie, unia państw, prawo prywatne, prawo publiczne, conference, students’ workshop, Jagiellonian University, University of Szeged, prawo kanoniczne, małżeństwo, zgoda małżeńska, konsens małżeński, symulacja / canon law, marriage, marriage consent, matrimonial consent, simulation of matrimonial consent