FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 7 (2014) Następne

Data wydania: 13.09.2014

Opis
Redakcja numeru: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Andrzej Dziadzio, Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Wacław Uruszczak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, Tom 7 (2014), s. 159 - 168

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.008.2249
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: pożyczka morska, stypulacja, pactum, odsetki, spekulacja, pieniądz kredytowy, kredyt, obrót wierzytelnościami, bankierzy, transakcje bezgotówkowe, prawo rzymskie, sentencja, maksyma, paremia, reguła, zasada prawa, nemo plus iuris, wolność uczniów, zasada nominalizmu, zastaw, przepadek zastawu, słuszna cena, sprzedaż, podstęp, błąd, komparatystyka, prawo prywatne, prawo rzymskie, łacina prawnicza, kultura prawna, łacina średniowieczna, Kościół katolicki, Wincenty Kadłubek, słowniki, Statuty Kazimierza Wielkiego, Imperium Rzymskie, templariusze, prawo karne, krucjaty, odpowiedzialność dyscyplinarna, reguła templariuszy, Kościół, kara, pokuta, zwyczaj, prawo zwyczajowe, statut, przywilej, prawo stanowione, król, parlament, współistnienie zwyczaju i prawa stanowionego, dominacja prawa zwyczajowego, rozwój systemu prawa stanowionego, początek prawa stanowionego, prawo prywatn, sejm, parlament, prawo magdeburskie, statuty, ustawy, średniowiecze, Królestwo Polskie, prawo miejskie, handel, cechy, cło, Uniwersytet Jagielloński, statuty uniwersyteckie, sądownictwo uniwersytetckie, rektor, sąd rektora, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, prawo kanonicze, prawo rzymskie, prawo zwyczajowe, proces skargowy, dowody przysięga, reformy Kołłątajowskie, Prawo pospolite, prawo natury, sprawiedliwość, przywilej, statut, konstytucja, Jagiellonowie, Królestwo Polskie, sprawiedliwość, suum cuique, prawo rzymskie, dramat, Szekspir, Müller, Uniwersytet Krakowski, Kolegium Prawnicze, ustrój, profesorowie, funkcje, Królestwo Anglii, Rzeczpospolita Obojga Narodów, handel bałtycki, opłata stemplowa na sukno