FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 13 (2020) Następne

Data wydania: 30.09.2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu 3 Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Zawartość numeru

Robert Jastrzębski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 3, Tom 13 (2020), s. 329 - 343

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.024.12520
Czytaj więcej Następne

Edycje źródłowe

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska , Piotr Z. Pomianowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 3, Tom 13 (2020), s. 345 - 387

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.025.12521
Czytaj więcej Następne

Kronika wydarzeń naukowych

Pierre-Olivier Rigaudeau

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 3, Tom 13 (2020), s. 389 - 392

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.027.12523
Czytaj więcej Następne

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Ingrid Lanczová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 3, Tom 13 (2020), s. 403 - 406

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.026.12522
Czytaj więcej Następne

In memoriam

Marian Małecki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 3, Tom 13 (2020), s. 423 - 428

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.032.12528
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: historia Polski, historia prawa kanonicznego, unia kościołów i beneficjów, unio ecclesiarum, unia polsko-litewska; history of Poland, history of canon law, union of churches and benefices, Polish-Lithuanian union, wampiry, wiedźmy, magia pośmiertna, Poltergeist, Gespenst, Morawy, Śląsk, rejestr parafialny; Vampires, Witschcraft, Magia Posthuma, Moravia, Silesia, parish register, austriacki kodeks cywilny, Galicja, prawo cywilne, pactum advitalitium, Ernest Till; Austrian Civil Code, Galicia, civil law, Ernest Till, Wolne Miasto Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa, profesorowie, adwokaci, Kodeks Napoleona; Free City of Krakow; Jagiellonian University, Faculty of Law, professors, lawyers (attorneys at law), Napoleonic Code, Vratislav Kalousek, Czechosłowacja w okresie międzywojennym, system prawny, dyktatura, Słowacja, Ruś Karpacka; Vratislav Kalousek, interwar Czechoslovakia, law system, dictatorship, Slovakia, Carpathian Ruthenia, źródła prawa, wykładnia historyczna, orzecznictwo sądowe, wspólnoty gruntowe, polska reforma rolna 1944 r., nominalna spłata wierzytelności hipotecznych; sources of law, historical interpretation, court rulings, joint land property, the Polish agricultural reform of 1944, nominal repayment of mortgage dues, Kodeks cywilny, komisja kodyfikacyjna, kodyfikacja, Królestwo Kongresowe, Komitet Cywilny Reformy, Antoni Bieńowski, Aleksander Linowski; civil code, codification commission, Congress Kingdom of Poland, Civil Reform Committee, Antoni Bieńkowski, Aleksander Linowski, konferencja, kryzys konstytucyjny, Francja, historia prawa, publikacja, żółte kamizelki; conference, constitutional crisis, France, legal history, publication, Yellow Vests, wydarzenia naukowe, Węgry, historia państwa i prawa, stopnie i tytuły naukowe, konferencje; scholarly events, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, conferences, Republika Słowacka, Republika Czeska, stan badań, nauczanie, rozwój kadry, projekty, konferencje; legal history, Slovak Republic, Czech Republic, research status, pedagogy, staff development, projects, conferences, historia prawa, Ukraina, status prawny, historia prawa, regulacje prawne, kara, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa; Ukraine, legal status, legal history, legal regulation, punishment, International Association of Law Historians, badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, AYLH, konferencja, doroczne forum, Bruksela, historia prawa, historia państwa; AYLH, conference, annual forum, Brussels, legal history, constitutional history, prawa, Sejm Staropolski, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności; history, Old Polish Sejm, Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences