FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 12 (2019) Następne

Data wydania: 19.12.2019

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji, przez CAN-PACK S.A. oraz przez Uniwersytet Gdańsk.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow by CAN-PACK S.A., and by University of Gdańsk.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Dr hab. Maciej Mikuła, Mgr Pawel Dziwiński

Zawartość numeru

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska , Piotr Z. Pomianowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12, Zeszyt 4, Tom 12 (2019), s. 591 - 607

https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.029.11647
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Prawo mazowieckie, edytorstwo źródeł historii prawa, Jakub Sawicki, historiografia polska po 1945 r., Iura Masoviae Terrestria / Masovian law, edition of legal sources, Polish historiography after 1945, Iura Masoviae Terrestria, parlamentaryzm XVII w., Wielkie Księstwo Litewskie, konwokacje litewskie, uchwały podatkowe, proces legislacyjny / parliamentarism of the 17th century, Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian convocations, tax resolutions, legislative process, police, order and public security, regional security / Wolne Miasto Kraków, administracja, sądownictwo, policja, porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo regionalne, Free City of Krakow, administration, judiciary, dziedziczenie, testament, sukcesja, szwajcarski kodeks cywilny, unifikacja / inheritance, testaments, successions, Swiss civil code, unification, unitarism, legal particularism, criminal law, criminal procedure, unification of criminal law, interwar Yugoslav state / unitaryzm, partykularyzm prawny, prawo karne, procedura karna, unifikacja prawa karnego, Jugosławia w okresie międzywojennym, przestępstwa stanowiące przeżytki obyczajowości rodowej, radzieckie kodeksy karne, krwawa zemsta, obyczaj / crimes constituting relics of local customs, crimes related to clan lifestyle, crimes constituting relics of clan customs, Soviet penal codes, bloody revenge, custom, przestępstwa stanowiące przeżytki lokalnych obyczajów, przestępstwa związane z rodowym sposobem życia, Komitet Cywilny Reformy, prawo małżeńskie majątkowe, małżeński ustrój majątkowy, małżeństwo protestantów, Królestwo Kongresowe, polska kodyfikacja, Kodeks Napoleona / Civil Reform Committee, matrimonial property regime, marital property law, Protestant marriages, Congress Poland, Polish codification, Napoleonic code, austriacki kodeks cywilny, ABGB, austriackie prawo spadkowe, dziedziczenie nieruchomości / the Austrian Civil Code, Austrian inheritance law, inheritance of real estate, rosyjska inwazja na Polskę w 1920 r., rząd „Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej” w Białymstoku, „Polska Armia Czerwona”, żydowscy ochotnicy, zbrodnicza ideologia komunistyczna / Russian invasion on Poland in 1920, government of Polish Soviet Republic in Białystok, Polish Red Army, Jewish volunteers, felonious ideology of Communism, Prusy, Oświecenie, Toruń / Prussia, Enlightenment, Toruń, inwentarz, prawo miejskie, prawo spadkowe, dzieła prawnicze, Joannes Andreae, prawo kanoniczne, prawo rzymskie / inventory, municipal law, inheritance law, lawyers’ books, canon law, Roman law, Armia Krajowa, historia administracji, Ludwik Muzyczka, Polskie Państwo Podziemne, starosta, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Strzelecki / Home Army, history of administration, Polish Secret State, “Freedom and Independence” Organisation, Riflemen’s Association, II Rzeczypospolita, administracja publiczna, komisja usprawniająca, Maurycy Z. Jaroszyński / The Second Republic of Poland, public administration, commission for improvement, Maurycy Z. Jaroszyński, parlamentaryzm, Piotrków Trybunalski, sejm, 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej / parliamentarism, 550th anniversary of the parliamentarism of the Republic of Poland