FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 15 (2022) Następne

Data wydania: 31.03.2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 1 Dr Kacper Górski, Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Edycje źródłowe

Jakob Maziarz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 1, Tom 15 (2022), s. 59 - 99

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.005.15253
Czytaj więcej Następne

Odpowiedź na recenzję

Piotr Miłosz Pilarczyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 1, Tom 15 (2022), s. 155 - 163

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.012.15278
Czytaj więcej Następne

In memoriam

Paweł Borecki, Robert Jastrzębski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 1, Tom 15 (2022), s. 165 - 167

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.010.15258
Czytaj więcej Następne

Krystyna Chojnicka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 1, Tom 15 (2022), s. 169 - 173

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.011.15259
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Emperor’s genius, providence, Pseudo-Dionysius, hierarchy, daimon; geniusz cesarza, opatrzność, Pseudo-Dionizy, hierarchia, daimon, dziesięciny, Franciszek Bieliński, Mazowsze, sejm grodzieński z 1752 roku, spory o dziesięciny, prawo staropolskie; tithes, Masovia, Sejm in Grodno of 1752, disputes over tithes, old- -Polish law, niemieckie prawo miejskie, prawo magdeburskie, recepcja prawa, transfer prawa, migracje w średniowieczu, kultura prawna; German municipal law, Magdeburg law, reception of law, transfer of law, migrations in the Middle Ages, legal culture, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, II wojna światowa, Trzecia Rzesza; genocide, war crimes, crimes against humanity, Second World War, Third Reich, Estado Novo, konstytucja Portugalii, Republika Portugalii, António de Oliveira Salazar, korporacjonizm; Estado Novo, Portuguese constitution, Portuguese Republic, corporatism, source, edition, Komisja Kodyfikacyjna, prawo rodzinne, źródło, edycja; Codification Commission, family law, prawo rzymskie, polityka ustawodawcza, chrześcijaństwo, prawodawstwo późnoantyczne; Roman law, legislative policy, Christianity, legislation in late Antiquity, Ruś, Ziemia Kijowska, średniowiecze, elity, urzędy; Ruthenia, Kyiv Land, Middle Ages, elites, offices, Middle Ages, Saxony, Thuringia, Estates, Wettin dynasty, nobility, nierzetelna recenzja, Wielkie Księstwo Litewskie, Komisja Skarbowa, sądownictwo; unreliable review, Grand Duchy of Lithuania, Treasury Commission, judiciary

Informacje o finansowaniu

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerem czasopisma jest TAURON.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.