FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Medice, cura te ipsum. W odpowiedzi Andrzejowi Zakrzewskiemu

Data publikacji: 31.03.2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 155 - 163

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.012.15278

Autorzy

Piotr Miłosz Pilarczyk
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-0137-5827 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Medice, cura te ipsum. A response to Andrzej Zakrzewski

Andrzej Zakrzewski’s article reviews the book The judiciary adopted by the Treasury Commission of the Grand Duchy of Lithuania in fiscal cases (1765–1794) by Piotr Miłosz Pilarczyk. The article was published in Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 14, issue 4 (2021). It is an unpleasant example of academic misconduct. Due to the doubts it raises, it is necessary to indicate the abuses committed by the reviewer.

Among Zakrzewski’s numerous remarks, his charge of insufficient use of the literature available on the subject stands out. However, the majority of issues raised by the reviewer either do not relate to things found in the book, or the references found there are irrelevant. The next objection relates to the language used in the work. The reviewer’s arguments result from misunderstanding of the assumptions elucidated in the work.

Polemics with the reviewer are in many cases impossible, because they often fail to justify criticisms with substantiable arguments, or they lack rational bases because of being ad personam. Criticism also applies to what is not in the book, because the reviewer does not focus on the content of the work, but refers to other topics that he would like to read about. Bearing all this in mind, one cannot consider Zakrzewski’s text be substantive and conforming to reasonable standards of academic criticism.

Bibliografia

Źródła archiwalne
Lietuvos valstybės istorijos archyvas [LVIA]
Senieji aktai, 2949. [LVIA, SA]
Źródła drukowane
Baliulis, Algirdas, wyd. Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. V: Merkinė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007.
Jasas, Rimantas i Orda, Jerzy, wyd. Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais. T. 2: XVIII amžius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.
Jusupović, Monika, wyd. Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795. Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2019.
[Naruszewicz, Adam Stanisław]. Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. Magdalena Bober-Jankowska przy współpr. Ariadny Masłowskiej-Nowak. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019.
Opracowania
Drozdowski, Marian. Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poznań–Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017. 
Kościałkowski, Stanisław. Antoni Tyzenhauz. Podskarbi Nadworny Litewski. T. 2. Londyn: Wydawnictwo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Londynie, 1971.
Kulisiewicz, Wojciech. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV–XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993.
Lepszy, Kazimierz, red. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1953.
Lizisowa, Maria Teresa. Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. 
Lizisowa, Maria Teresa. Studia nad słownictwem regionalnym III Statutu Litewskiego. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1984.
Olechnowicz, Leokadia. „Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym”. Miscellanea Historico-Archivistica 9 (1998): 151–9.
Organiściak, Wojciech. Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Pilarczyk, Piotr Miłosz. Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765–1794). Studium historyczno-prawne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019.
Rolnik, Dariusz. Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XX wiek). Jego dzieje i inwentarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
Skrzetuski, Wincenty. Prawo Polityczne Narodu Polskiego. T. 2. Warszawa: w Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1787 (wyd. 2).
Szpunar, Magdalena. „O (nie)rzetelnych recenzjach w nauce”. Przegląd Pedagogiczny 1 (2020), 353–66.
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė. „Oficjaliści Komisji Skarbowej jako grupa społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego (1764–1795)”. W: Sotsial’nye gruppy i ikh vli͡ianie na razvitie obshchestva v XVI–XIX vekakh (Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках). [Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI–XIX wieku], red. Tamara Bairašauskaitė, 67–86. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
Zakrzewski, Andrzej B. „Potrzebne nowe pytania i… większa staranność. W związku z pracą Piotra Pilarczyka o sądownictwie litewskiej komisji skarbowej”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 14, z. 4 (2021), 557–67.
Zakrzewski, Andrzej B. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w.: ustrój i funkcjonowanie –sejmik trocki. Warszawa: Liber, 2000.
Zakrzewski, Andrzej B. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo. Warszawa: Campidoglio, 2013.

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), s. 155 - 163

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Medice, cura te ipsum. A response to Andrzej Zakrzewski

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0137-5827

Piotr Miłosz Pilarczyk
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-0137-5827 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 31.03.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Miłosz Pilarczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 743

Liczba pobrań: 523