FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 12 (2019) Następne

Data wydania: 29.03.2019

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University, Krakow.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Dr hab. Maciej Mikuła, mgr Damian Szczepaniak

Zawartość numeru

Tomasz Tulejski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12, Zeszyt 1, Tom 12 (2019), s. 1 - 22

https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.001.10599
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Richard Baxter, teokracja, rewolucja purytańska ; Richard Baxter, theocracy, Puritan Revolution, abrenuncjacja, zrzeczenie, posag, majątek rodzinny ; renunciation, rejections, dowry, family estate, postępowanie egzekucyjne, postępowanie cywilne, eksdywizja, potioritas, francuski kodeks postępowania cywilnego z 1806 r., komornik sądowy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, licytacyjna sprzedaż nieruchomości, subhastacja ; enforcement proceedings, civil procedure, French code of civil procedure 1806, bailiff, Duchy of Warsaw, Kingdom of Poland, sale by auction of immovable property, subhastatio, Galicja, XIX wiek, Austro-Węgry, Kraków, Dyrekcja Policji, bezpieczeństwo publiczne ; Galicia, 19th century, Austria-Hungary, Krakow, Directorate of the Police, public safety, prawo, ustrój, historia administracji, historia myśli administracyjnej, Królestwo Polskie (Kongresowe), reformy administracyjne ; law, administrative system, history of administration, history of administrative thought, Kingdom of Poland (Congress Poland), administrative reforms, polskie czasopiśmiennictwo naukowe, czasopismo Themis Polska, prawo polskie XIX w., interes podatnika ; Polish legal periodical, Themis Polska Journal, Polish law in the 19th century, taxpayer’s interest, Rzeczpospolita Obojga Narodów, sejm walny, stan sejmujący, senatorowie ; Polish-Lithuanian Commonwealth, General Sejm, ‘sejmujący’ class, senators, archiwistyka, Przemyśl, eparchia przemyska, Kościół unicki w Rzeczypospolitej, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej, system kancelaryjny ; archival science, eparchy of Przemyśl, Ruthenian Uniate Church in the Polish- Lithuanian Commonwealth, Ruthenian Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth, historical methods of office work, Węgry, Słowacja, Trnawa, uniwersytet, wydział prawa, nauczanie prawa, Corpus Iuris Hungarici, Tripartitum ; Hungary, Slovakia, Trnava, university, faculty of law, law teaching, Tripartitum