FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 14 (2021) Następne

Data wydania: 06.2021

Opis

 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu 2 Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Vesta, vestals, priesthood, priestesses, rituals; Westa, westalki, kapłaństwo, kapłanki, rytuały, II Rzeczpospolita, gospodarka wojskowa, gospodarka mieszkaniowa, kwatery wojskowe, ciężary publiczne, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości; Second Polish Republic, military economy, housing, military quarters, public burdens, state administration, judiciary, ABGB, jurisprudence of the courts, decree of last will, testamentary witnesses, privileged (special) will, Austrian partition, plague; ABGB, orzecznictwo sądów, rozporządzenie ostatniej woli, świadkowie testamentu, testament uprzywilejowany (szczególny), zabór austriacki, zaraza, Prosecutor’s Office, Recovered Territories, judicature; Głogów, prokuratura, Ziemie Odzyskane, sądownictwo powszechne, World War II, occupation, judiciary, international law; II wojna światowa, okupacja, sądownictwo, prawo międzynarodowe, contracts on succession, will-substitutes, Roman law, Italian law, Swiss law; umowy dotyczące spadku, umowy spadkowe, prawo rzymskie, prawo włoskie, prawo szwajcarskie, jointly-used goods, water resources, bottom-up law, comparative law, Roman law; dobra wspólnie użytkowane, zasoby wodne, prawo oddolnie tworzone, prawo porównawcze, prawo rzymskie, history of canon law, law of obligations, freedom of contract, Western Legal Tradition; historia prawa kanonicznego, prawo zobowiązań, swoboda umów, zachodnia tradycja prawna, Austria-Hungary, Galicia, public finances, Treasury Law, National Treasury Management; Austro-Węgry, finanse publiczne, prawo skarbowe, Galicja, C.K. Krajowa Dyrekcja Skarbu, crime story, detective story, law and literature, legal awareness, Polish People’s Republic; powieść kryminalno-sensacyjna, powieść detektywistyczna, prawo i literatura, świadomość prawna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, legal history, methodology, digitization, teaching law; historia prawa, metodologia, cyfryzacja, nauczanie prawa, conference, legal history, English law, colonies, empire; konferencja, historia prawa, historia prawa angielskiego, prawo angielskie, kolonie, imperium

Informacje o finansowaniu

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.