FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

O potrzebie uzupełnienia „Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” – edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku

Data publikacji: 19.09.2023

Zeszyt 1

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), s. 83 - 96

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.006.11772

Autorzy

Karol Łopatecki Orcid

Abstrakt

On the Need to Supplement the “Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego”: The Edition of Documents Concerning the Lithuanian Convocation

The article is the edition of two sources supplementing the publication series Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” [Records of Conventions of the Estates of the Grand Duchy of Lithuania] edited by Henryk Lulewicz. Both documents refer to the Lithuanian Convocation of 1615. One of them is Punkta postanowiene na Convocatiey” [Resolutions Adopted at the Convocation] (Vilnius, 5 VI 1615), prepared for the deputies who were to present the resolutions of the general convocation to Sigismund III Vasa. The other one is the king’s response to the resolutions and the above-mentioned decisions of the Lithuanian Convocation. In the introduction to the published materials I stress the significance of the ruler’s response to the resolutions of the estates of the Grand Duchy of Lithuania. With few exceptions, the approval of the monarch was necessary to make tax resolutions and legal standards valid law. Therefore, the final process of the legislative procedure of the Grand Duchy of Lithuania needs to be taken into consideration in the context of historical and legal research.

* Edycja źródłowa powstała w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki SONATA, nr 2016/23/D/HS3/03210 pt. „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim”.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Biblioteka Kórnicka, sygn. 289.

Biblioteka Książąt Czartoryskich, rkps 109. [BCz.]

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, sygn. 358, 360. [BNPAU/PAN]

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīgas maģistrāta Ārējais arhīvs, op. 1, nr 348, 1222. [LVVA] Riksarkivet, Stoklostersamlingen, sygn. E. 8598.

 

Źródła drukowane

Grodziski, Stanisław, Kwiecień, Marcin i Karabowicz, Anna, wyd. Volumina Constitutionum. T. III: 1611–1640, vol. 1: 1611–1626. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010. [VL III/1]

Grodziski, Stanisław, wyd. Volumina Constitutionum. T. II: 1550–1609, vol. 2: 1587–1609. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2008. [VL II/2]

Kutrzeba, Stanisław i Semkowicz, Władysław, wyd. Akta Unji Polski z Litwą 1385–1791. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1932.

Lulewicz, Henryk, oprac. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. I: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764). Warszawa: Neriton, 2006.

Lulewicz, Henryk, oprac. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek. Warszawa: Neriton, 2009.

 

Opracowania

Chlebowski, Bronisław i Walewski, Władysław. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. VII. Warszawa: Wiek, 1886.

Chłapowski, Krzysztof [et al.] oprac., Gąsiorowski, Antoni, red. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1992.

Dzięgielewski, Jan. Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573–1674. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2003.

Filipczak-Kocur, Anna. „Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku”. Przegląd Historyczny 76, nr 2 (1985): 291–303.

Filipczak-Kocur, Anna. Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2006.

Gawron, Przemysław. „O znaczeniu badań nad pospolitym ruszeniem w czasach I Rzeczypospolitej”. Zeszyty Prawnicze 14, z. 4 (2014): 183–210.

Kempa, Tomasz. Wobec kontrreformacji: protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Kucharski, Tomasz. „Konstytucje „egzorbitancyjne” w Rzeczypospolitej w latach 1607–1648. Zarys problematyki”. Czasopismo Prawno-Historyczne 64, z. 2 (2012): 127–59.

Lepszy, Karol, red. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław [etc.]: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1953.

Lulewicz, Henryk, Rachuba, Andrzej i Romaniuk, Przemysław P., oprac., Rachuba, Andrzej, red. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek. Warszawa: DiG, 2003.

Lulewicz, Henryk i Rachuba, Andrzej, oprac., Gąsiorowski, Antoni, red. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994.

Łopatecki, Karol. „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012.

Łopatecki, Karol. „Konwokacja litewska 1615 roku. Z badań nad procedurą przyjmowania uchwał konwokacyjnych”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, z. 4 (2019): 493–522. DOI: 10.4467/20844131KS.19.024.11642.

Łopatecki, Karol. „Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją Rzeczypospolitej (1581–1621). Z badań nad zasobem Łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego”. W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. II, red.

Wojciech Walczak i Karol Łopatecki, 251–62. Białystok: Instytut Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2010.

Moskal, Tomasz. „Bibliofilska działalność prymasa Wojciecha Baranowskiego (1548–1615)”. Rocznik Teologiczny 61, z. 4 (2014): 238–43.

Ochmann, Stefania. Sejmy z lat 1615–1616. Wrocław [etc.]: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1970.

Opaliński, Edward. „Postawa polityczna szlachty województwa sieradzkiego w latach 1587–1648”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 26 (1981): 47–68.

Polak, Wojciech. „Misja posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1615 r.”. Czasy Nowożytne 16 (2004): 11–55.

Polak, Wojciech. O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995.

Psh·epyurka, Andżej Gżegaż [Przepiórka Andrzej Grzegorz]. „Vayskova-palіtychnaya dzeynasts’ Alyaksandra Dazhboga Sapegі padchas vayny z Maskoўskay dzyarzhavay 1609—1618 gg.” Arche 3 (2016): 185–213. [Пшэпюрка Анджэй Гжэгаж. „Вайскова-палітычная дзейнасць Аляксандра Дажбога Сапегі падчас вайны з Маскоўскай дзяржавай 1609—1618 гг.”. Arche 3 (2016): 185–213].

Rachuba, Andrzej. „Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019)”. Rocznik Lituanistyczny 5 (2019): 307–9.

Rachuba, Andrzej. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002.

Sobczak, Jacek. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Sowa, Jan, «W czym vertitur powaga moja hetmańska…» Organizacja i procedura sądu hetmańskiego w Koronie w latach 1683–1699.” Czasopismo Prawno-Historyczne 65, z. 1 (2013): 203–25.

Wijaczka, Jacek. „Historiografia Polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny”. Historyka. Studia Metodologiczne 47 (2017): 7–75.

Yensh, G. „«Polonica» v Rizhskom gorodskom gosudarstvennom arkhive”. Uchenyye zapiski Instituta slavyanovede 2 (1950): 311–25. [Енш Г. „«Polonica» в Рижском городском государственном архиве”. Ученые записки Института славяноведения 2. (1950): 311–25.

Zakrzewski, Andrzej B. „Służba wojskowa Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI–XVIII w.). Chorągwie ziemskie”. W: Istorijos akiraičiai, red. Edmundas Rimša et al., 127–42. Vilnius, 2004.

Żojdź, Karol. „Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615 i 1616”. W: Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. Mirosław, Nagielski i Żojdź, Karol, 77–95. Warszawa: DiG, 2017.

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), s. 83 - 96

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
On the Need to Supplement the “Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego”: The Edition of Documents Concerning the Lithuanian Convocation

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-7921-9421

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karol Łopatecki ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 4

Liczba pobrań: 3