FAQ

Prace Historyczne

Numer 147 (4)

Oblicza Polski niepodległej 1918-1939

2020 Następne

Data wydania: 12.2020

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Na okładce wykorzystano fotografię „Z życia Korpusu Ochrony Pogranicza na Polesiu: fragment z wesela chłopskiego na Polesiu […]: dzieci wiejskie” (Pracownia Fotograficzna Polskiej Brygady KOP). Źródło: https://polona.pl/item/z-zycia-korpusu-ochrony-pogranicza-na-polesiu-fragment-z-wesela-chlopskiego-na-pol-esiu,MTAxNzYwNg/0/#info:metadata 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor zeszytu Janusz Mierzwa

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Polska 1918–1939, ład wersalski, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja / Poland 1918–1939, Versailles Order, international security, diplomacy, modernizacja, polityka gospodarcza, II Rzeczpospolita / modernisation, economic policy, Interwar Poland, ruch wywrotowy, bezpieczeństwo wewnętrzne, II Rzeczpospolita, konflikt polityczny / subversive social movement, internal security, Second Polish Republic, political conflict, Milicja Ludowa, Milicja Miejska, Milicja Komunalna, Policja Państwowa, Policja Województwa Śląskiego, Straż Obywatelska, Żandarmeria Krajowa / People’s Militia, City Militia, Municipal Militia, State Police, Police of the Silesian Province, Citizens’ Guard, National Gendarmerie, II Rzeczpospolita, administracja, samorząd terytorialny, modernizacja, unifikacja / Second Polish Republic, administration, self-government, modernization, unification, separatyzm, dzielnicowość, unifikacja, procesy integracyjne / Second Republic of Poland, home policy, separatism, regionalism, unification, integration processes, II Rzeczpospolita, polityka wewnętrzna, sędzia, wymiar sprawiedliwości, niezawisłość sędziowska, sąd, jurysdykcja, wyrok, orzecznictwo sądowe / judge, judiciary system, judicial independence, court, jurisdiction, judgement, judicature, polityka personalna, Wojsko Polskie, korpus oficerski, korpus generalski, najwyższe władze wojskowe / personnel policy, Polish Army, officer corps, general corps, highest military authorities, religia, państwo, naród, II Rzeczpospolita / religion, state, nation, Second Republic of Poland, II Rzeczpospolita, polityka społeczna, polityka zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne, publiczna służba zdrowia / Second Polish Republic, social policy, employment policy, social security, public health care, I wojna światowa, II Rzeczpospolita, modernizacja, sytuacja kobiet, aktywność polityczna i społeczna kobiet, aktywność zawodowa kobiet, stereotypy, edukacja kobiet, przemiany obyczajowe / the First Word War, the Second Republic of Poland, modernization, situation of women, stereotypes, women’s education, equality at home, women in politics, historia społeczna XX wieku, historia rodziny XX wieku / social history of the 20th century, family history of the 20th century, wykluczenie społeczne, marginalizacja, II Rzeczpospolita, margines społeczny, bezrobocie, bezdomność, przestępczość / social exclusion, marginalisation, Second Polish Republic, margins of society, unemployment, homelessness, crime, ruch związkowy, Polska, 1918–1939 / the trade union movement, Poland, 1918–1939, II Rzeczpospolita, architektura, sztuka, modernizm / Second Polish Republic, architecture, art, modernism