FAQ

Prace Historyczne

2022 Następne

Data wydania: 29.09.2022

Opis
Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła)
 
Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zdzisław Zblewski Orcid

Sekretarz redakcji Dawid Golik Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Samnites, Third Samnite War, Linen Legion, escape from the battlefield (desertion in the face of the enemy), military oath, sacramentum, military discipline, rituals of war, punishment for desertion, województwo kijowskie, sejmiki i lauda, sądy, księgi grodzkie owruckie, żytomierskie i kijowskie; Kievan Palatinate, dietines, lauda, courts, Owrucz, Żytomierz, and Kievan castle records, Laura Alma-Tadema, historia kobiet, biografia, historia sztuki, studia kobiece; Laura Alma-Tadema, women’s history, biography, art history, women’s studies, II wojna światowa, zbrodnie niemieckie, polska inteligencja, polskie ofiary, polskie elity, miejsca zbrodni, Akcja Inteligencja, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna; Second World War, German crimes, Polish intelligentsia, Polish victims, Polish elite, places of crime, Action Intelligentsia, extraordinary action of pacification., Armia Krajowa, Gestapo, okupacja, współpraca z Niemcami, Kraków, Miechów; Home Army, occupation, collaboration with the Germans, Miechów, Japan, Poland, mutual relations, military cooperation, military intelligence services, czystka, demilitaryzacja, demokratyzacja, Konstytucja Japonii, Hatoyama Ichirō, Yoshida Shigeru, okupacja, zimna wojna; purge, demilitarization, democratization, Constitution of Japan, occupation, Cold War, Quirico de Augustis, Lumen apothecariorum, De artificio zuchari, słodycze, XV wiek; Quirico de Augustis, “De artificio zuchari”, sweets, 15th century, Jan Pisarzowski, Wazowie, korespondencja staropolska, Trybunał Koronny, sejmiki; Jan Pisarzowski, House of Vasa, Old-Polish correspondence, Crown Tribunal, sejmiks