FAQ

Prace Historyczne

Numer 147 (2)

Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

2020 Następne

Data wydania: 30.06.2020

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na okładce wykorzystano fragment pocztówki Wołodymyra Łewyćkiego z ilustracją Ambrosyja Żdachy z 1914 r. pt. Rodzina słowiańska. Źródło: Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS XII 8b/p.48/17.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Zeszyt pod redakcją Antoniego Cetnarowicza i Adama Świątka

Zawartość numeru

Antoni Cetnarowicz, Adam Świątek

Prace Historyczne, Numer 147 (2), 2020, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: wzajemność słowiańska, kontakty polsko-słowackie a polityka węgierska, rusofilstwo, polonofilstwo, powstanie styczniowe a polityka słowacka; Slavic solidarity, Slovak-Polish contacts and Hungarian politics, Russophilism, Polonophilism, Polish Uprising of 1863 and Slovak politics, Bułgarzy, Słoweńcy, wzajemne kontakty, Serbowie, Macedończycy, jugoslawizm; Bulgarians, Slovenes, relationships, Serbs, Macedonians, Yugoslavism, kultura serbska, przełom pozytywistyczny, realizm, bibliokomunikacja, księgarnia braci Jovanović (Pančevo), księgarnia braci Popović (Nowy Sad), recepcja literacka, literatura polska; Serbian culture, Positivist turn, Realism, bibliocommunication, Brothers Jovanović publishers (Pančevo), Brothers Popović publishers (Novi Sad), literary reception, Polish literature, Jerzy Konstanty Czartoryski, monarcha habsburska, Słowianie, Polacy, Galicja; Jerzy Konstanty Czartoryski, Habsburg Monarchy, Slavs, Poles, Galicia, Ołeksandr Barwiński, współpraca ukraińsko-słoweńsko-chorwacka, Rada Państwa, Słowiański Związek Chrześcijańsko-Ludowy, „Centrum Słowiański”, konserwatyzm, Przedlitawia; Oleksandr Barvinsky, Ukrainian-Slovenian-Croatian cooperation, the Imperial Council, Slavic Christian People Union, “Slavic Center”, conservatism, Cisleithania, Bulgaria, Serbia, Bulgarian-Serbian relations, Balkan federalism, South Slavs, Slovenes, Polish-Slovene relations, idea of Slavic mutuality, Pan-Slavism, historia słowianoznawstwa, Jaroslav Bidlo, Praga; Neo-Slav movement, history of Slavic studies, Prague, ruch neosłowiański, neoslawizm, Chorwaci, spotkanie w Sankt Petersburgu, zjazd w Pradze 1908 r; Neo-Slavism, Croats, St. Petersburg meeting, Prague congress in 1908, dziennikarstwo, prasa w monarchii habsburskiej, Kraków, słowianofilstwo; journalism, press in the Habsburg Monarchy, Cracow, Slavianophilism, Czech-Slovak relationships, intellectual networks, 19th century, Austrian Empire, Slovaks, Slovak national movement, Czech national movement, Bośnia i Hercegowina, Serbowie z Bośni i Hercegowiny, XIX wiek, okres austro-węgierski; Bosnia and Herzegovina, Serbs from Bosnia and Herzegovina, 19th century, AustroHungarian period, sojusz bałkański, państwa bałkańskie 1912–1913, Rosja; Balkan Alliance, Balkan states 1912–1913, Russia