FAQ

Prace Historyczne

2019 Następne

Data wydania: 30.09.2019

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: tithe, medieval Iceland, public choice theory, interest group theory / dziesięcina, średniowieczna Islandia, teoria publicznego wyboru, teoria grup interesu, Arcybiskupi gnieźnieńscy, średniowiecze, posłowie, Prusy, Zakon Krzyżacki, Gdańsk, Toruń, dwór arcybiskupi / Archbishops of Gniezno, Middle Ages, delegates, Prussia, Teutonic Order, archbishop’s court, Uniwersytet Boloński, Kraków w XVI wieku, kościół Mariacki w Krakowie, kapituła w Wilnie / University of Bologna, Cracow in the 16th century, St. Mary’s Church in Cracow, chapter of Vilna, pamięć kulturowa, mit pochodzenia, wojna trojańska, historiografia francuska, historia wczesnonowożytna / cultural memory, origin myth, Trojan War, French historiography, early modern period, Grecy, Lwów, małmazja, Zamość, diaspora / Greeks, merchants, Jan Zamoyski, Lviv, Malvasia, pogranicze, Indie Brytyjskie, konflikt asymetryczny, mit, imperium / frontier, British India, asymmetric warfare, myth, empire, Edvard Jelínek, Cracow, publications, local landmarks, famous individuals, ziemiaństwo, Galicja Wschodnia, ukraiński ruch narodowy, relacje polsko-ukraińskie / landowners, Eastern Galicia, Ukrainian national movement, Polish-Ukrainian relations, Karaimi, pieśni karaimskie, Środy Literackie, Wilno, radio, Seraja Szapszał, międzywojnie / Karaims, songs, Literature Wednesday, Vilnius, interwar, Galicja, fundacje stypendialne, mecenat naukowy, stypendia / Galicia, scholarship foundations, scientific patronage, scholarships, I wojna światowa, Niemcy, Turcja, Bliski i Środkowy Wschód / World War II, Germany, Turkey, Near and Middle East