FAQ

Prace Historyczne

Procedura recenzowania

Opis procedury

 1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów.

 2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż Autor recenzowanej pracy.

 3. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

 4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

 5. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla Autorów”.

 6. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.

 7. Rola i obowiązki Recenzenta:
  1. Rola Recenzenta w procesie podejmowania decyzji wydawniczej przez redakcję. Recenzenci wspomagają redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji. Ich uwagi i propozycje, zgłoszone w recenzjach, są przekazywane (w formie zanonimizowanej) Autorom artykułów i mogą służyć jako wskazówki do dalszej pracy nad podnoszeniem jakości naukowej danego tekstu.
  2. Terminowość. Jeśli osoba, której redakcja zaproponowała przygotowanie recenzji, nie czuje się kompetentna do jej napisania, lub nie jest w stanie terminowo wywiązać się z przyjętego zobowiązania, winna niezwłocznie zgłosić redakcji rezygnację z udziału w procesie recenzowania.

  3. Poufność. Wszystkie artykuły otrzymane przez Recenzenta do oceny są dokumentami poufnymi. Bez zgody redakcji nie jest dozwolone ich udostępnianie ani przekazywanie o nich jakichkolwiek informacji osobom trzecim.

  4. Obiektywność. Recenzje powinny być merytoryczne, obiektywne, odpowiednio uargumentowane oraz napisane zgodnie z zasadami dyskursu naukowego. Niedopuszczalna jest personalna krytyka pod adresem Autora artykułu.

  5. Cytowanie. Recenzenci powinni wskazać istotne prace, które nie zostały przywołane w recenzowanym tekście, a także zasygnalizować redakcji każdy zauważony przypadek znaczącego podobieństwa ocenianego artykułu lub jego fragmentu z jakąkolwiek inną publikacją.

  6. Konflikt interesów. Ustalenia naukowe, o których wiedzę pozyskał Recenzent w procesie opiniowania artykułu, mają charakter poufny i do czasu ogłoszenia danego tekstu nie mogą być przez Recenzenta wykorzystywane w jakikolwiek sposób. Recenzenci nie mogą podejmować się recenzowania prac, co do których zachodzi konflikt interesów wynikający ze współpracy, współzawodnictwa albo jakiejkolwiek innej relacji między Recenzentem a Autorem lub instytucją zaangażowaną w proces tworzenia danego artykułu.