FAQ

Prace Historyczne

Numer 141 (2)

Unia horodelska 1413

2014 Następne

Data wydania: 29.12.2014

Opis

Na najbliższy numer „Prac Historycznych” składa się osiemnaście artykułów uznanych historyków polskich i zagranicznych, głównie litewskich. Motywem przewijającym się przez wszystkie teksty jest polsko-litewska unia w Horodle. W ten sposób grono badaczy swoimi studiami uszanowało związek Polski i Litwy w jego sześćsetlecie. Prezentowane artykuły stanowią swego rodzaju monografię, ukazując unię horodelską i pamięć o niej w wielu aspektach. Choć, z oczywistych względów, wydarzeniu z 1413 roku historiografia polska oraz litewska poświęciły już wiele uwagi, zebrane studia stanowią oryginalny i ważny wkład w badania nad unią w Horodle.

Licencja: Żadna

Redakcja

Recenzent zeszytu Krzysztof Ślusarek

Rada naukowa Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović(Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Redaktor zeszytu Lidia Korczak

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Władysław Jagiełło, monarcha, legitymizacja władzy, królewscy doradcy, zjazdy generalne, monarcha, wasal, Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski, unia Polski z Litwą, bizantyńsko-ruskie malowidła, katedra w Sandomierzu, Anna Cylejska, Władysław Jagiełło, unia kościelna, Władysław Jagiełło, wielki książę Witold, unia horodelska, sukcesja tronu, arcybiskup Mikołaj Trąba, adopcja herbowa, dokumenty unijne, Kościół polski, ustawodawstwo synodalne, kaznodziejstwo, sieć parafialna, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Władysław Jagiełło, Kościół katolicki, katolicyzacja, fundacje kościelne, Wielkie Księstwo Litewskie, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, negocjacje unijne, instrument notarialny, panowie koronni, sejm lubelski 1569 roku, unia polsko-litewska, posłowie koronni, dyskusja sejmowa, federacja polsko-litewska, walka stronnictw politycznych, katolicka konfesjonalizacja, dynastia Wazów, pamięć historyczna, unia polsko-litewska, tożsamość narodowa, tradycja unijna, comparative research on empires, historical culture of the interwar Lithuania, Kazys Pakštas, Vytautas Alantas, Antanas Smetona, Gintaras Beresnevičius, unia polsko-litewska, pamięć historyczna, polityka jagiellońska, tożsamość zbiorowa, szlachta prowincjonalna, unia Polski i Litwy, kariera urzędnicza, adopcja herbowa, uczestnicy zjazdu horodelskiego, nadanie, beneficium, latyfundium, bojarzy, Żmudź, feudalizm, sobór w Konstancji, monarchia jagiellońska, proces doktrynalny i prawny, chrystianizacja Żmudzi, unia kościelna, zakon krzyżacki, Królestwo Polskie, sąd polubowny, negocjacje dyplomatyczne, subarbiter Benedykt Makrai, Królestwo Polskie, ruch husycki, Korona Czeska, Wacław IV, uniwersytet, przymierze czesko-polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, gramoty, latopisarstwo, unia polsko-litewska