FAQ

Prace Historyczne

Numer 148 (2)

Ucieczka – uchodźstwo – repatriacja: procesy migracyjne czasu wojny w perspektywie porównawczej

2021 Następne

Data wydania: 08.2021

Opis

Na okładce wykorzystano obraz Jana Rembowskiego (1879–1923) pt. Uchodźcy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (MP 4621 MNW). Źródło: https://polona.pl/item/z-zycia-korpusu-ochrony-pogranicza-na-polesiu-fragment-z-wesela-chlopskiego-na-pol-esiu,MTAxNzYwNg/0/#info:metadata

Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Kamila Ruszała, Piotr Szlanta

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Mariusz, Sulla, emigracja, uchodźcy, Sertoriusz; Marius, emigration, refugees, Sertorius, Cezar, migracje, barbarzyńcy, antropologia historyczna; Caesar, migrations, barbarians, historical anthropology, Paulicjanie, manicheizm, Bizancjum, Tefrike, muzułmanie, Paulicians, Manichaeism, Byzantium, Muslims, późne cesarstwo rzymskie, Goci, bitwa pod Adrianopolem, cesarz Walens, historiografia kościelna; Late Roman Empire, Goths, battle of Adrianople, emperor Valens, ecclesiastical historiography, uchodźcy, Zygmunt III, Szwecja, Finlandia, Rzeczpospolita Obojga Narodów; refugees, Sigismund III, Sweden, Finland, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Powstanie Chmielnickiego, Kozacy, Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku, szlachta ukraińska, egzulanci; Chmielnicki uprising, Cossacks, the Polish-Lithuanian Commonwealth in 17th century, Ukrainian gentry, exiles, Serbia, 19th century, Muslims in Serbia, Balkans, migrations, wojny bałkańskie, Imperium Osmańskie, uchodźcy, młodoturcy, Anatolia, Tracja; Balkan Wars, Ottoman Empire, refugees, Young Turks, Thrace, refugees, World War I, evacuation, Austria-Hungary, refugee camps, uchodźstwo wojenne, pierwsza wojna światowa, ikonografia, Rosja, Łotwa, Polska, Żydzi; war refugees, World War I, iconography, Russia, Latvia, Poland, Jews, Iran, Asyryjczycy, I wojna światowa, migracje, religia; Iran, Assyrians, World War I, migrations, religion, uchodźcy polscy, Iran, II wojna światowa, elity, inteligencja; Polish refugees, World War II, social elites, intelligentsia, wysiedlenie, ratowanie polskich dzieci, okupacja niemiecka, Zamojszczyzna; displacement, saving Polish children, German occupation, Zamojszczyzna region, repatriacja, reemigracja, polscy uchodźcy na Węgrzech, polska diaspora na Węgrzech, polska dyplomacja po 1945 roku, stosunki polsko-węgierskie; repatriation, re-emigration, Polish refugees in Hungary, Hungarian Polish Diaspora, Polish diplomacy after 1945, Polish-Hungarian relations, dipisi, repatriacja, UNRRA, IRO, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”; DPs, repatriation, The Polish Daily & Soldier’s Daily