FAQ

Prace Historyczne

2021 Następne

Data wydania: 04.2021

Opis

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: szlachta, sejmiki, wojskowość staropolska, ziemia halicka.; nobility, dietines, Old-Polish military affairs, Halych Land, szlachta, województwo kijowskie, konstytucje, sejmiki, sądy grodzkie i ziemskie, roczki; nobility, Kievan palatinate, statutes, dietines, county and castle courts, assizes, historia medycyny, mentalność staropolska, wiek XVII, wiek XVIII, pamiętnikarstwo staropolskie; history of medicine, Old-Polish mentality, 17th century, 18th century, Old-Polish memoirs, Wersal, dwór francuski, Maria Leszczyńska, Maria Józefa Saska, Maria Antonina; Versailles, French court, Queen Marie Leszczyńska, Dauphine Marie Josephe of Saxony, Queen Marie Antoinette., Galicja, Austria, prasa, XVIII–XIX wiek, Habsburgowie, relacje podróżnicze, publicystyka; Galicia, press, 18th–19th centuries, Habsburg Empire, travel reports, journalism, theft, robbery, sentences, criminal justice, Criminal Department in Moldavia, Galicja, Krynica, uzdrowiska polskie, XIX wiek.; Galicia, Polish health resorts, 19th century, kampania polska 1939 roku; terminologia; historiografia; popularyzacja; edukacja; pamięć; The Polish campaign of 1939; terminology; historiography; popularization; education; memory, szkolnictwo zawodowe; II wojna światowa; okupacja; Częstochowa; Generalne Gubernatorstwo; dystrykt radomski; vocational education; World War II; occupation; Częstochowa; General Government; District of Radom, amnestia; aparat bezpieczeństwa publicznego; komunizm; podziemie niepodległościowe; Polska po II wojnie światowej; amnesty; public security services; Communism; independence underground; Poland after the World War II, Sûreté National; Paul Desjardins; spotkania dekadowe w Pontigny; ruch synarchistyczny; French Secret Police; Paul Desjardins; ten-day meetings in Pontigne; synarchist movement