FAQ

Prace Historyczne

Numer 146 (2)

Studia o Janie III Sobieskim i jego polityce. Prace poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Wójcika

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Janusz Mierzwa

Rdaktor numeru Jarosław Stolicki

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, Brandenburgia-Prusy, Hohenzollernowie, Księstwo Pruskie, polityka bałtycka, polskie wpływy nad Bałtykiem, dyplomacja ; John III Sobieski, Brandenburg-Prussia, Hohenzollerns, Duchy of Prussia, Baltic policy, Polish influence in the Baltic region, diplomacy, olityka wschodnia Rzeczypospolitej, Andruszów, Jan III Sobieski, zagrożenie tureckie, sojusz wojskowy z Rosją, pokój wieczysty ; Commonwealth’s eastern policy, Andrusovo, John III Sobieski, Ottoman threat, military alliance with Russia, permanent peace treaty, Jan III Sobieski, chanat krymski, Persja, Imperium Osmańskie, misjonarze jezuiccy, Ignacy Zapolski ; John III Sobieski, Crimean Khanate, Persia, Ottoman Empire, Jesuit missionaries, Ignacy Zapolski, Jan III Sobieski, Imré Thököly, Wołoszczyzna, Mołdawia, Święta Liga ; John III Sobieski, Wallachia, Moldova, Holy League, koronacja, wojna turecka, polityka bałtycka, konflikty wewnętrzne, sejm grodzieński ; coronation, the Turkish war, Baltic politics, internal conflicts, the Diet of Grodno, Jan III Sobieski, sejm, senat, sejmiki, system parlamentarny, Rzeczpospolita Obojga Narodów ; John III Sobieski, parliament, senate, dietine, parliamentary system, Polish-Lithuanian Commonwealth, historia nowożytna, Kościół unicki w Rzeczypospolitej, kijowska metropolia unicka, Jan III Sobieski ; modern history, Uniate Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Uniate Kyiv ecclesiastical province, John III Sobieski, propaganda, propaganda wizualna, Jan III Sobieski, demokracja szlachecka, monarchia absolutna, władca elekcyjny, mecenat, klientelizm, regaliści, malkontenci, opozycja, pisma polityczne ; political propaganda, visual propaganda, John III Sobieski, noble democracy, absolute monarchy, elected monarch, patronage, clientelism, royalists, malcontents, opposition, political writings, Jan Sobieski, diarists ; Jan Sobieski, pamiętnikarze, Jan III Sobieski, Wiedeń 1683, poezja panegiryczna, literatura a historia, aksjologia w literaturze okolicznościowej ; John III Sobieski, Vienna 1683, panegyric poetry, literature and history, axiology in occasional literature, Jan Sobieski, wojsko polskie, historiografia ; John Sobieski, Polish army, historiography, John III Sobieski, patronat wojskowy, klientela wojskowa, Jan III Sobieski ; military patronage, clientelism in the army, garrisons, hetmans, John III Sobieski, military command, military officers, Polish-Lithuanian Commonwealth, Zaporozhian Cossack Army, dowodzenie, garnizony, hetmani, Jan III Sobieski, polsko-litewska Rzeczpospolita, oficerowie, rady senatu, Stanisław Jabłonowski, wojsko zaporoskie ; Council of Senate, Jan III Sobieski, Francja, Polska, polityka zagraniczna, dyplomacja, Maria Kazimiera ; John III Sobieski, France, Poland, foreign policy, diplomacy, Marie Casimire