FAQ

Prace Historyczne

Misja i cele

Prace Historyczne

„Prace Historyczne” to ogólnohistoryczny kwartalnik naukowy, którego łamy są otwarte dla badaczy wszystkich epok dziejowych. Czasopismo wydawane jest od roku 1955, będąc jednym z najstarszych tego typu periodyków w Polsce i jednocześnie czołowym forum dla historycznych debat w akademickim Krakowie.Jego misją jest udostępnianie najnowszych ustaleń badawczych szerszemu gronu osób zainteresowanych historią, poprzez publikowanie naukowych opracowań (artykułów oryginalnych, artykułów przeglądowych, edycji tekstów źródłowych, artykułów recenzyjnych i recenzji) zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej, na zasadzie wolnego dostępu. W kwartalniku zamieszczane są wyłącznie publikacje recenzowane, zarówno autorów z Polski, jak i z zagranicy. Na jego łamach piszą badacze o bogatym i uznanym dorobku naukowym, ale także regionaliści oraz młodzi adepci historii (studenci i doktoranci). Redakcja „Prac Historycznych” dąży do tego, aby kwartalnik odgrywał rolę zarówno przestrzeni wymiany najnowszych informacji naukowych, jak i był miejscem jak najszerszej dyskusji historycznej na temat węzłowych problemów, dotyczących badań nad przeszłością. W ostatnich latach przyjęto też zasadę, że w obrębie każdego z roczników czasopisma dwa zeszyty mają charakter ogólnohistoryczny – zawierając artykuły dotyczące różnych epok, natomiast dwa monograficzny – skupiając się na specyficznej problematyce badawczej.