FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Dr hab. Maciej Mikuła

Biogram

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Habilitacja w 2018 r. na podstawie monografii "Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV–pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa". Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Kierownik, koordynator lub wykonawca dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa". Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Amerykańskiego Towarzystwa Historii Prawa, Komisji Historycznej Śląska oraz Komisji Miast przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Wystawy „Faszination Stadt” Muzeum w Magdeburgu. Kierownik projektu „IURA. Źródła Prawa Dawnego” www.iura.uj.edu.pl.Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Edynburg, Frankfurt/Menem, Leeds, Lipsk, Loket, Lwów, Magdeburg, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady wygłaszał w Bielefeld, Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. "State, Religion and Law in 19th-20th Century". W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Za książkę "Prawo miejskie magdeburskie" otrzymał II nagrodę w konkursie im. S.K. Kuczyńskiego, organizowanym przez Redakcję "Studiów Źródłoznawczych".

Wykaz publikacji

Zdjęcie portretowe Macieja Mikuły