FAQ

Konteksty Kultury

Instrukcje dla Autorów

Informacje ogólne

Teksty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: <dorota.siwor@uj.edu.pl>. Przesłanie artykułu oznacza, że nie był on dotychczas publikowany i nie jest przygotowany do druku w innym miejscu. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach. Wstępna ocena dokonywana jest przez redakcję. Po zaakceptowaniu pracy przez redakcję, artykuł jest przekazywany do recenzji dwóm niezależnym ekspertom. Ich opinie stanowią podstawę do przyjęcia tekstu do druku

Wymagania edytorskie

  • Do artykułu powinny być dołączone: streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia oraz adres e-mail.

  • Publikujemy ilustracje (fotografie, tabele i ryciny), jeśli autor przekaże pisemną zgodę właściciela praw do ich upowszechniania.

  • Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt. (10 pkt. w przypadku przypisów) z odstępem 1,5 wiersza.

  • Dopuszczalna długość artykułu wynosi 40000 znaków (1 arkusz). W przypadku recenzji optymalna długość to 15 000 znaków (odradzamy wprowadzanie przypisów w recenzjach).

  • Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymienione w tekście są wzmiankowane z imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy inicjał imienia.

  • Cytowane w tekście i przypisach krótsze fragmenty innych prac czy dokumentów (do trzech linii) zapisujemy czcionką prostą, ujmując całość w cudzysłów. Fragmenty dłuższe jako cytat blokowy, prosto i bez cudzysłowu, czcionka 11 pkt. Przypisy umieszczamy na dole strony. Tekst cytowany w obrębie cytatu powinien być ujęty w cudzysłowie niemieckim (» «).

  • W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, prac, filmów i dzieł artystycznych piszemy kursywą.

  • Tytuły gazet i czasopism piszemy prosto w cudzysłowie.

  • Wyrażenia w języku obcym powinny być pisane kursywą. Podkreślenia w tekście zaznaczamy pogrubieniem.

Format przypisów:

Autor, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tegoż, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tytuł książki, red. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, „Czasopismo" 2000 nr 2, s. 55.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.