FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Procedura recenzowania

Opis procedury recenzji

Ogólne zasady

Wszystkie artykuły przesyłane do czasopisma Psychologia Rozwojowa podlegają podwójnie ślepej recenzji.

Decyzję dotyczącą rozpoczęcia procesu recenzji podejmuje Redakcja, pod warunkiem spełnienia przez tekst formalnych wymagań.

Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją są ogłaszane raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie publikuje nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma. 

Raporty z recenzji stanowią podstawę dla akceptacji tekstu do publikacji.

 

Nominacja recenzentów

Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów.
Kryteria doboru Recenzentów są następujące: a) recenzent jest ekspertem w danej dziedzinie, b) nie występuje konflikt interesów między Recenzentem a Autorem. W związku z tym Recenzent nie powinien:

  • utrzymywać bezpośrednich relacji z Autorem,
  • mieć tą samą afiliację co Autor,
  • systematycznie współpracować z Autorem.

Teksty w języku obcym są recenzowane zarówno przez recenzentów polskich, jak i zagranicznych (przynajmniej jeden recenzent związany jest z instytucją zagraniczną).

 

Raport recenzji

Raport recenzji to pisemny dokument oparty na standardowym formularzu, kończący się ostateczną oceną w skali od 1 (akceptacja - brak zaleceń do poprawy) do 4 (odrzucenie). Ponadto recenzenci są proszeni o dodanie komentarzy oraz, w przypadku zalecenia poprawki, o wskazówki dla Autora dot. korekty.

 

Akceptacja i odrzucenie rękopisu

Raporty z recenzji są przesyłane do autora, który jest proszony o zajęcie stanowiska wobec zaleceń i uwag. To od autora zależy, czy chce dokonać korekty  zgodnie z zaleceniami recenzentów.

Tekst z pozytywną oceną (co najmniej 3 w skali) może być zaakceptowany do publikacji, pod warunkiem wprowadzenia przez autora niezbędnych zmian (jak wskazano w raportach recenzji). Członek Redakcji (Redaktor numeru) zapewnia zgodność rewizji autora z zaleceniami recenzentów. Może również poprosić autora o wprowadzenie dodatkowych modyfikacji. Jeśli kluczowe zalecenia recenzentów nie są brane pod uwagę, a autor nie przedstawia powodów ich zignorowania, Redakcja może odrzucić tekst do publikacji.


Teksty z co najmniej jedną negatywną oceną (4 w skali) nie są akceptowane do publikacji. Jeżeli tekst otrzymuje dwie skrajnie różne recenzje, powoływany jest trzeci recenzent. Jeśli tekst zostaje odrzucony, autor może dostosować tekst zgodnie z sugestiami recenzentów i ponownie go złożyć do publikacji. Niemniej jednak taki zmodyfikowany artykuł wymaga nowego cyklu recenzji.

Zobacz też: Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie