FAQ

Czasopismo Techniczne

2019 Następne

Data wydania: 20.12.2019

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Józef Gawlik

Zawartość numeru

Wiesław Barabasz, Anna Pikulicka, Zbigniew Wzorek, Anna K. Nowak

Czasopismo Techniczne, Volume 12 Year 2019 (116), 2019, s. 99 - 124

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.126.11451
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: przezroczystość, teoria architektury, przeszklenie fasady, nadruki na szkle, powłoki na szkle, hala targowa, obiekty handlowe, rewolucja przemysłowa, Budapeszt, market hall, commercial buildings, industrial revolution, Budapest, nowe trendy, projektowanie zrównoważone, biogospodarka, new trends, sustainable design, bioeconomics, styl narodowy w architekturze, styl zakopiański, sztuka ludowa, architektura ludowa, Podhale, national style in architecture, the Zakopane style, folk art, vernacular architecture, casus Zakopanego, przeciążenie miast, rozwiązania proekologiczne, podziemne realizacje światowe, the case of Zakopane, the overburdening of cities, pro-environmental solutions, global underground projects, placówka edukacyjna, placówka edukacyjna (ośrodek szkolny) na trudnym terenie geograficznym (trudna topografia), architektoniczne rozwiązanie konstrukcyjne, układ przestrzenny, projekt przestrzenny i planistyczny budynku, educational institution, educational facility (school center) on difficult geographic terrain (challenging topography), architectural construction solution, space and volume arrangement, space and planning design of the building, jakość życia, suburbanizacja, smart growth, miasto zwarte, quality of life, urban sprawl, compact city, parabeny, toksyczność, przemiany, występowanie w środowisku, parabenes, toxicity, transformation, occurrence in environment, strefa płatnego parkowania, parking, osoby niepełnosprawne, transport, zarządzanie, prawo, dostępność transportowa, mobilność, gospodarka przestrzenna, paid parking zone, car park, disabled people, management, law, transport accessibility, mobility, spatial management, osuwisko, naziemny skaner laserowy, modelowanie numeryczne, MES, landslides, terrestrial laser scanner, numerical modelling, FEM, powłoka cylindryczna, zniszczenie plastyczne, analiza nieliniowa, ocena ryzyka, załadunek cystern, analiza HIRA, materiały niebezpieczne, risk evaluation, tanker train loading, HIRA analysis, dangerous goods, pojazdy szynowe, pantograf, odbierak prądu, predykcja grubości, nakładka ślizgowa, sztuczne sieci neuronowe, SSN, rail vehicles, pantograph, current collector, thickness prediction, sliding cover, artificial neural networks, ANN