FAQ

Czasopismo Techniczne

Urban sprawl and smart growth versus quality of life

Data publikacji: 20.12.2019

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12 Year 2019 (116), s. 85 - 98

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.131.11497

Autorzy

Agnieszka Włoch-Szymla
Department of Spatial Development, Institute of Spatial Development and Urban Studies, College of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics
https://orcid.org/0000-0002-0995-1035 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

One of the key reasons behind the urban sprawl process is the desire to increase the quality of life by living in “better” conditions. “Smart growth” is an alternative concept for the extensive development of the city, integrating different ways of land development in a compact manner. The main current of the work is to reflect on the quality of life in the urban areas. The aim of research is to determine ways to “heal” the spatial development of urban and suburban areas under the existing conditions of increasing urban chaos. The interpretation of living conditions for particular social groups is needed to find solutions that increase the quality of life. The background to the research is an analysis of literature on the subject, the consideration of good examples and own observations.

Streszczenie
Jednym z kluczowych czynników powodujących proces urban sprawl jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w „lepszych” warunkach. Smart Growth jest koncepcją alternatywną dla ekstensywnego rozwoju miasta integrującą różne sposoby zagospodarowania terenu w zwarty sposób. Głównym nurtem artykułu jest zastanowienie się nad jakością życia na terenach zurbanizowanych. Celem badań będzie określenie sposobów „uzdrowienia” zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i podmiejskich w istniejących warunkach narastającego chaosu urbanistycznego. Interpretacja warunków życia jest potrzebna do zastanowienia się nad sposobami rozwiązań polepszających jakość życia. Tłem do badań jest analiza literatury przedmiotu, dobrych przykładów oraz obserwacje własne.

Bibliografia

[1] Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002.

[2] Borowik I., Środowisko wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych jako element jakości życia ich mieszkańców, Architectus 2 (12), 2002.

[3] Broniewicz E., Gospodarowanie przestrzenią w warunkach zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2017.

[4] Chwalibóg K. (red.), Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, SARP i NCK, Warszawa 2018.

[5] Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.

[6] Harvey E.O., Clark W., The nature and economics of urban sprawl, Land Economics, Vol. 41, No. 1, University of Wisconsin Press, 1965.

[7] Hołuj A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 4, t. 336, 2018.

[8] Jałowiecki B., Ocena stanu system osadniczego kraju, Biuletyn KPZK PAN, t. 123, 1983.

[9] Kolipiński J., Problemy jakości życia w gospodarce przestrzennej, Gospodarka przestrzenna, morska i regionalna, PWN, Warszawa–Poznań 1982.

[10] Lityński P., The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland, Urbani Izzivi “Urban Challenge”, Vol. 27(2), Ljubljana 2016.

[11] Lityński P., Hołuj A., Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, Studia KPZK PAN, t. 182, 2018.

[12] Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, “Problemy Rozwoju Miast” (3), 2015.

[13] Niezabitowska E., Masły D. (red.), Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

[14] Ratajczak Z., W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, Kolokwia Psychologiczne 2, 1993.

[15] Rybczyński W., Dom: krótka historia idei, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996.

[16] Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnieni, Monografia 307, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004.

[17] https://smartgrowth.org/smart-growth-principles (access: 1.12.2019).

[18] https://www.aspern-seestadt.at (access: 1.12.2019).

[19] https://www.aspern-seestadt.at/presse/presse_bilder (access: 1.12.2019).

[20] https://krischanitz.at/index.php?inc=project&id=2660 (access: 1.12.2019).

[21] http://cpruscha.com/1974-1988/12 (access: 1.12.2019).

[22] http://www.koeniglarch.at/frauenwerkstatt-ii.html (access: 1.12.2019).

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 85 - 98

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Urban sprawl and smart growth versus quality of life

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0995-1035

Agnieszka Włoch-Szymla
Department of Spatial Development, Institute of Spatial Development and Urban Studies, College of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics
https://orcid.org/0000-0002-0995-1035 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Department of Spatial Development, Institute of Spatial Development and Urban Studies, College of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics

Publikacja: 20.12.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Włoch-Szymla (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2169

Liczba pobrań: 1455