FAQ

Wielogłos

2012 Następne

Data wydania: 09.12.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: edytorstwo jako specjalność, edytorstwo naukowe w Polsce, edycja elektroniczna ; editing as specialisation, scholarly editing in Poland, electronic edition, edytorstwo naukowe, krytyka tekstu, ruch wydawniczy, escholarly editing, textual criticism, publishing, historia edytorstwa, zasady transkrypcji, edycja krytyczna ; history of editing, rules of transcription, critical edition, edytorstwo naukowe, krytyka źródeł, wydania naukowe, wydania popularne ; scholarly editing, source criticism, critical edition, popular edition, klasyczna literatura polska, edytorstwo naukowe, aparat krytyczny, przypisy ; classical Polish literature, scholarly editing, critical apparatus, notes, historia drukarstwa, konwencje drukarskie, fonetyka, edytorstwo naukowe ; history of printing, printing conventions, phonetics, scholarly editing, typografi a starego druku, typografi czne środki wyrazu, projektowanie grafi czne ; old print’s typography, typographic means of expression, graphic design, Anna Kamieńska, Biały rękopis, cielesność, wiersz ostatni, geneza poetycka ; Anna Kamieńska, A White Manuscript, corporeality, the last poem, poetic genesis., digitalizacja, historia książki, historia czytelnictwa, biblioteki ; digitization, book history, history of reading, libraries, tekstologia – podręcznik, edytorstwo naukowe we Włoszech ; textual scholarship – manual, scholarly editing in Italy, drukarstwo XV–XVII wieku, edytorstwo, encyklopedie, historia kultury intelektualnej printing of the 15th-17th centuries, scholarly editing, encyclopaedias, history of intellectual culture, ewaluacja czasopism naukowych, recenzje krytyczne, Inga Iwasiów, Sylwia Chutnik ; evaluation of academic journals, critical book reviews, Sylwia Chutnik