FAQ

Wielogłos

Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Justyna Górny

Wielogłos, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, 2020, s. 1 - 4

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.009.12400
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Szwajcaria w XIX wieku, edukacja uniwersytecka kobiet, autobiografia, pierwsze studentki, przyjaźnie kobiece, równouprawnienie kobiet, kontakty międzyetniczne / Switzerland in the 19th century, women’s higher education, autobiography, first female students, female friendship, women’s rights movement, interethnic relations, ruch emancypacji kobiet w Królestwie Polskim, publicystyka społeczna w latach 1905–1907, Związek Polski Równouprawnienia Kobiet (1905–1907), Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914), Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich (1907–1914) / women’s rights movement in the Kingdom of Poland, journalistic writing in the years 1905–1907, Polish Union of Equal Rights for Women (1905–1907), Polish Association of Equal Rights for Women (1907–1914), Union of Equal Rights for Polish Women (1907–1914), studentka w powieści, Grete von Urbanitzky, Maria Szeliga, Vicki Baum, postać literacka, literatura XIX wieku, literatura XX wieku / female student in the novel, literary character, 19th century literature, 20th century literature, dyskurs emancypacyjny, komedia międzywojenna, wzorzec kobiety, grupy kobiece, kobiecość, komediowość, postać literacka / emancipation discourse, interwar comedy, female role model, women’s groups, femininity, comedy, literary character, Anna Kowalska, Maria Dąbrowska, Jerzy Kowalski, Gruce, wspólnoty kobiet, kooperatywizm, utopia agrarna, proza międzywojenna / Anna Kowalska, women’s communities, cooperativism, agrarian utopies, inter-war prose, Helen Epstein, trauma Zagłady, seksualność, drugie pokolenie, postpamięć / Helen Epstein, Holocaust trauma, sexuality, the second generation, postmemory, esej feministyczny, feminizm, emancypacja, literatura serbska, kultura serbska / feminist essay, feminism, emancipation, Serbian literature, Serbian culture, awangarda, neoawangarda, studia genderowe, feminizm, studia nad męskościami / avant-garde, neo-avant-garde, gender studies, feminism, men’s studies, męskość, biopolityka, gender, men’s studies, masculinities studies / manhood, biopolitics, masculinities studies