FAQ

Wielogłos

Instrukcje dla Publikujących

Informacje ogólne

 1. „Wielogłos” prowadzi zarówno nabór do numerów tematycznych (informacje o nich znajdują się w zakładce „Call for papers”), jak i nabór ciągły do numerów ogólnych.

 2. Materiały do "Wielogłosu" należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem .docx na adres redakcji (wieloglos.redakcja@uj.edu.pl) lub poprzez Panel Redakcyjny.

 3. Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1,5 arkusza (60 tys. znaków ze spacjami i przypisami).

 4. W dziale „Recenzje i omówienia” publikujemy zarówno artykuły recenzyjne, które w klasyczny sposób przedstawiają wybraną publikację i jej znaczenie dla konkretnego pola badań, jak i artykuły przeglądowe, będące szerszym, wieloaspektowym i oryginalnym ujęciem problematyki danej książki w kontekście istotnych zjawisk w humanistyce. Objętość minimalna artykułów recenzyjnych i przeglądowych to 20 tys. znaków ze spacjami i przypisami.

 5. Do zgłaszanego tekstu prosimy dołączyć:
  • tytuł w języku angielskim,
  • streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie 1000 słów),
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  • bibliografię przedmiotową,
  • krótki biogram zawierający tytuł naukowy, miejsce pracy, tytuły publikacji książkowych wraz z datą i miejscem wydania oraz numer ORCID (jeśli został nadany),
  • adres mailowy.
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.

 2. Przesłanie tekstu do redakcji jest równoznaczne z akceptacją “Zasad recenzowania” oraz „Zasad etycznych”, obowiązujących w “Wielogłosie”.

Informacje na temat zasad etycznych obowiązujących w czasopiśmie oraz procedury recenzowania tekstów znajdą Państwo w zakładkach:

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.

Format tekstu

Format tekstu głównego: tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów) z odstępami 1,5 wiersza w tekście głównym.

Cytaty zapisujemy antykwą (prostą czcionką) w cudzysłowie. Stosujemy cudzysłowy podwójne – dolne i górne: „”, a w przypadku cytowania w obrębie cytatu, stosujemy cudzysłów francuski.

Cytaty dłuższe niż dwie linijki zapisujemy czcionką o rozmiarze 11 punktów bez cudzysłowu w tzw. bloczku, tzn. oddzielone podwójną interlinią od tekstu głównego, z wcięciem z obu stron 1,5 cm oraz z pojedynczym odstępem w obrębie cytatu. Prosimy, aby do cytatów tłumaczonych specjalnie na potrzeby przesyłanego artykułu dodawać tekst oryginalny.


Tytuły książek, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą, a tytuły gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Zwroty i słowa w językach obcych zapisujemy kursywą, a fragmenty wyróżnione – rozstrzeloną czcionką, dodając w nawiasie kwadratowym: „podkreślenie” oraz swoje inicjały. Opuszczenia zaznaczamy za pomocą nawiasu kwadratowego: [...].

Przypisy

Prosimy o sporządzanie przypisów dolnych z numeracją ciągłą według wzorca:


druk zwarty

P.F. Bandia, Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa, London–New York: Routledge 2008, s. 122–131.


artykuł opublikowany w pracy zbiorowe
j
J. Grądziel-Wójcik, Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk [w:] Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 275.


artykuł opublikowany w zbiorze tekstów jednej autorki lub autora

G. Ritz, Język pożądania u Witolda Gombrowicza, przeł. M. Łukasiewicz [w:] idemNić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł.
B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna 2002, s. 196–216.


artykuł opublikowany w czasopiśmie lub wydawnictwie ciągłym

D. Ulicka, Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii, „Ruch Literacki” 2018, z. 2, s. 125 –142.


artykuł opublikowany na stronie internetowej

M. Borys, Polska w wersji nightcorehttps://www.dwutygodnik.com/artykul/9239-polska-w-wersji-nightcore.html [dostęp: 21.11.2020].


inny materiał opublikowany na stronie internetowej

A. Burszta, Obce stany [plik dźwiękowy], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ cykle/obce-stany/ [dostęp: 21.11.2020].

Stosowane skrótyibidemop.cit.eademeaedemidemeidem.


Uwagi:

 1. Wszelkie potrzebne dookreślenia w przypisach bibliograficznych podajemy w nawiasach kwadratowych, np.: J. Skurtys,Podrzewne dla kanonu (Konrad Góra, „Nie”)[recenzja], http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys-podrzewne-dla-kanonu.html [dostęp: 21.11.2020].

 2. Tytuł od podtytułu oddzielamy kropką, chyba że na stronie tytułowej przywoływanego tekstu użyto innego znaku.

 3. W przypadku globalnych firm wydawniczych podających wiele miejsc wydania
  lub niepodających ich wcale w adresie bibliograficznym należy uwzględnić jedynie nazwę wydawcy, np.: W. Klein,Looking at Language, De Gruyter Mouton 2019. 

 4. W przypadku miast amerykańskich, zwłaszcza nazywających się jak miasta europejskie, podajemy w adresie bibliograficznym dwuliterowy kod stanu, tzw.alpha code(zob.: https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl? Function=getVD&TVD=53971), np.: R. Godwin-Jones, Romantic Vision. The Novels of George Sand, Birmingham, AL: Summa Publications 1995.

 5. W przypadku tekstów obcojęzycznych ewentualne określenia roli redaktorek, tłumaczy itd. podajemy w języku oryginału. Najczęstsze skróty angielskie, francuskie i niemieckie: ed., transl.; éd., trad.; Hg., Üb.

Bibliografia

Zestawienie wszystkich przywoływanych tekstów (w transliteracji na litery alfabetu łacińskiego) należy zamieścić na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej i zgodnie z poniższym wzorem:

Bandia P.F., Translation as Reparation.Writing and Translation in Postcolonial Africa, London–New York: Routledge 2008.

Borys M., Polska w wersji nightcorehttps://www.dwutygodnik.com/artykul/9239-polska-w-wersji-nightcore.html [dostęp: 21.11.2020].

Burszta A., Obce stany [plik dźwiękowy], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ cykle/obce-stany/ [dostęp: 21.11.2020].

Godwin-Jones R., Romantic Vision. The Novels of George Sand, Birmingham, AL: Summa Publications 1995.

Grądziel-Wójcik J., Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk [w:] Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019.

Klein W., Looking at Language, De Gruyter Mouton 2019. 

Ritz G., Język pożądania u Witolda Gombrowicza, przeł. M. Łukasiewicz [w:] idemNić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna 2002.

Skurtys J., Podrzewne dla kanonu (Konrad Góra, „Nie”) [recenzja], http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys-podrzewne-dla-kanonu.html [dostęp: 21.11.2020].

Ulicka D., Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii, „Ruch Literacki” 2018, z. 2.