FAQ

Wielogłos

Informacje o Czasopiśmie

O nas

Wielogłos – Pismo Wydziału Polonistyki UJ jest kwartalnikiem poświęconym zagadnieniom nauki o literaturze, teatrologii i kulturoznawstwa. Pismo powstało w roku 2007, a jego pomysłodawcą jest Teresa Walas.

Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Pismo posiada stałe działy: „Rozprawy i szkice" (publikujemy tam artykuły i eseje z zakresu teorii, historii i krytyki literatury) oraz „Recenzje i omówienia" (zamieszczamy tam m.in. krytyczne omówienia wybranych polskich i zagranicznych książek naukowych). Oprócz tego w „Wielogłosie" można od czasu do czasu znaleźć dyskusje poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym, a także tłumaczenia prac zagranicznych badaczy i krytyków reprezentujących nowe nurty w literaturoznawstwie i pokrewnych mu dziedzinach humanistyki.

Pierwszą redaktor naczelną była Teresa Walas (od początku istnienia pisma do numeru 32). Jej następcami byli Tomasz Kunz (numery 33 - 40) i Paweł Bukowiec (numery 41 - 56). Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Monika Świerkosz.

„Wielogłos" znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW. Autorzy za publikację w naszym piśmie otrzymują 70 punktów.

Wersja elektroniczna czasopisma “Wielogłos” jest obecnie wersją podstawową.

 

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Począwszy od numeru 2 (52) 2022 wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). 

Artykuły publikowane w czasopiśmie są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz w serwisie Academica.