FAQ

Wielogłos

2018 Następne

Data wydania: 12.07.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Tomasz Kunz

Sekretarz redakcji Paweł Bukowiec

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Henryk Ibsen, dramat, Gdy wstaniemy z martwych ; Henryk Ibsen, drama, When We Dead Awaken, katastrofizm, poezja czysta, neosymbolizm, Czesław Miłosz, wczesna nowoczesność ;catastrophism, pure poetry, neosymbolism, early modernism, Bruno Jasieński, biopolityka, rewolucja, homo sacer ; Bruno Jasieński, biopolitics, revolution, homo sacer, neoawangarda, krytyka feministyczna, fenomenologia dzieła literackiego, poetyckie wypowiedzi programowe, krytyka literacka ; ; neoavantgarde, feminist criticism, fenomenology of the literary work of art, late avantgarde poetical manifestos, literary criticism, Zbigniew Herbert, zmysły, haptyczność, dotyk, światło, claritas ; Zbigniew Herbert, senses, haptic, touch, light, claritas, poezja politycznie zaangażowana, wersyfikacja, Konrad Góra, poetyka ; politically engaged poety, versification, poetics, sekularyzm, postsekularyzm, studia postkolonialne, świecka krytyka, Oświecenie ; secularism, postsecularism, postcolonial studies, secular criticism, Enlightenment, postpamięć, reprezentacja, Piotr Paziński, Jonathan Safran Foer ; postmemory, representation, Jonathan Safran Foer, powieść o artyście, literaturoznawstwo niemieckie i polskie, literatura niemiecka, romantyzm, artysta, problemy z definicją ; Künstlerroman, German and Polish literary studies, German literature, artist, the Romantic period, definition problems, prowincja, wieś, Zagłada, mikrohistoria, Żydzi ; province, village, Holocaust, microhistory, Jews