FAQ

Wielogłos

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie „Wielogłos”

 1.  Wszystkie przesłane do redakcji „Wielogłosu” teksty podlegają dwustopniowej ocenie. Na pierwszym etapie, w ocenie dokonywanej przez członkinie i członków zespołu redakcyjnego brane są pod uwagę zarówno ogólne standardy naukowej rzetelności i językowej poprawności, jak i konkretne wymogi redakcyjne, dotyczące objętości i formy publikowanych tekstów, a także ich zgodności z misją i celami czasopisma.

 2. Po dokonaniu wstępnej oceny, artykuły mogą zostać zatwierdzone do recenzji, odrzucone lub odesłane do Autorów z sugestiami dotyczącymi niezbędnych poprawek lub uzupełnień. Autorzy/Autorki zostają poinformowani o decyzji zespołu redakcyjnego mailowo.

 3. Na drugim etapie, dla każdego artykułu redakcja „Wielogłosu” wybiera co najmniej dwie niezależne osoby recenzujące, stosując zasadę o przeciwdziałaniu konfliktom interesów. Jedynie artykuły recenzyjne kierowane są do pojedynczej recenzji zewnętrznej.

 4. Recenzent/Recenzentka może odmówić wykonania recenzji z przyczyn formalnych (np. konflikt interesów, brak możliwości dotrzymania terminów na wykonanie recenzji) lub pozaformalnych (zainteresowania badawcze nie pokrywają się z tematyką podejmowaną w tekście). W takim przypadku Recenzenci są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia Redakcji.

 5. Niedopuszczalne jest powołanie na Recenzenta członka Redakcji lub członka Rady Naukowej.

 6. Gdy Autorem tekstu jest członek Redakcji lub Rady Naukowej, dobór Recenzenta spoczywa na innym członku Redakcji, niebędącym Autorem/Autorką. Osobę taką dotyczą zasady i obowiązki Autora, nie dotyczą jej natomiast przywileje członka Redakcji lub Rady Naukowej związane z udziałem w pracach redakcyjnych, w procesie recenzowania i w podejmowaniu decyzji powiązanych z tym tekstem.

 7. Ocena artykułów przeprowadzana w trybie double-blind, co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

 8. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

 9. Redakcja kieruje do druku teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje (lub jedną w przypadku artykułu recenzyjnego). Gdy opinie osób recenzujących są sprzeczne, redakcja rezygnuje z druku lub zamawia trzecią recenzję.

 10. Jeśli któraś z osób recenzujących wskazuje na konieczność wprowadzenia poprawek i żąda przedstawienia artykułu do ponownej oceny, redakcja ustala z Autorem/Autorką termin dokonania tych zmian.

 11. Recenzje są przesyłane Autorom/Autorkom w formie zanonimizowanej.

 12. Nazwiska Recenzentów/Recenzentek poszczególnych tekstów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę osób recenzujących, współpracujących z czasopismem.

Wzór formularza recenzenckiego