FAQ

Rocznik Przemyski. Literatura i Język

Rocznik Przemyski. Literatura i Język

Opis

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Pierwszy tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1912 r. Został wydrukowany w przemyskiej drukarni Jana Łazora w nakładzie 500 egzemplarzy i zawierał pracę Jana Smołki pt. Powstanie wielkopolskie przeciwko Szwedom w latach 1655-1657 oraz część sprawozdawczą dotyczącą działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i jego agend oraz wykaz członków Towarzystwa. Kolejne tomy Rocznika przed 1939 r. ukazały się w latach 1913, 1924, 1925, 1927 (tomy II-VII). Publikowano w nich głównie rozprawy z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej oraz sprawozdania Dyrekcji i kasowe TPN. Periodyk do 1927 roku ukazywał się pod tytułem „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”. Tomu VIII z powodu braku środków finansowych nie wydrukowano (jego wydanie było planowane na rok 1936).

Pierwszy „powojenny” tom „Rocznika Przemyskiego” ukazał się w 1959 r. Następne numery czasopisma zawierały przede wszystkim prace historyczne, jak również rozprawy z zakresu archeologii i etnografii. W kolejnych tomach ukazywały się artykuły z różnych dziedzin, najczęściej w porządku: archeologia, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki przyrodnicze, techniczne i pedagogiczne, a więc z dziedzin obejmujących działalność Towarzystwa.

W 1994 r. ukazał się podwójny tom Rocznika (nr 29-30) składający się z 8 zeszytów obejmujących prace z takich dyscyplin naukowych jak: archeologia, historia języka i literatury, historia oświaty i wychowania, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze i nauki medyczne oraz dwa zeszyty uzupełniające – jeden zawierał Kronikę TPN za lata 1987-1993 (z. 9), a drugi – Bibliografię zawartości „Rocznika Przemyskiego” za lata 1909-1911-1993/1994 (z. 10). Następne numery „Rocznika Przemyskiego” ukazywały się już w podziale na tematyczne zeszyty.

Podział „Rocznika Przemyskiego” na zeszyty – wydawane od roku 1995  odrębnie – utrzymuje się do dziś. Po 1995 r. opublikowano poszczególne zeszyty „Rocznika Przemyskiego” reprezentujące: archeologię, historię, historię wojskowości, literaturę i język, historię sztuki, nauki przyrodnicze i nauki rolnicze, nauki pedagogiczne, socjologię. W ramach Rocznika Przemyskiego ukazywały sie również zeszyty dotyczące nauk medycznych, które tworzyły Acta Medica Premisliensia. Obecnie regularnie ukazują się zeszyty: Historia, Historia Wojskowości, Literatura i Język oraz Nauki Przyrodnicze.

Czasopismo dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czasopismo dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl.

Czasopismo dofinansowano  ze środków otrzymanych od Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

ISSN: 2449-7363

eISSN: 2720-4804

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 201059

DOI: 10.4467/24497363RPLJ

Redakcja

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Piotr Borek

Sekretarz redakcji:

dr Monika Kardasz

Redaktorzy:

dr Jakub Knap,

dr hab. Monika Kulesza,

dr hab., prof. UP Marceli Olma,

dr hab., prof. UJ Tomasz Pudłocki,

prof. dr hab. Maria Wichowa

Redaktor językowy:

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

2 (27) 2023

Data wydania: 12.2023

Zawartość numeru

MISCELLANEA

Bartosz Jakubowski, Tomasz Pudłocki

Rocznik Przemyski. Literatura i Język, 2 (27) 2023, 2023, s. 203 - 246

https://doi.org/10.4467/24497363RPLJ.23.011.18963
Czytaj więcej Następne

HISTORIA MÓWIONA

Stanisław Bartmiński

Rocznik Przemyski. Literatura i Język, 2 (27) 2023, 2023, s. 247 - 301

https://doi.org/10.4467/24497363RPLJ.23.012.18964
Czytaj więcej Następne
  • Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Logo Gmina Miejskiej Przemyśl Gmina Miejska Przemyśl
  • Logo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Logo Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego