FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opis czasopisma

Przekładaniec. A Journal of Translation Studies

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. Nie drukujemy przekładów. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.


"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.


W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.


Czasopismo publikuje w języku polskim, wybrane artykuły ukazują się również w tłumaczeniu na język angielski w ramach zeszytów specjalnych (patrz zakładka: Numery anglojęzyczne).


Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN: 1425-6851
e-ISSN: 1689-1864

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński.