FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instrukcje dla Autorów

Informacje o nadsyłaniu artykułów

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów na podstawie oceny abstraktów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: przekladaniec@uj.edu.pl. Szacunkowy czas wstępnej oceny tekstów wynosi dwa miesiące, natomiast cały okres procedowania (od zgłoszenia abstraktu do publikacji artykułu) wynosi średnio rok.

 1. Czcionka: Times New Roman.

 2. Format tekstu: MS Word, układ strony standardowy, interlinia 1,5.Objętość artykułów nie powinna przekraczać 35 000 znaków ze spacjami.

 3. Układ tekstu: imię i nazwisko autora lub tłumacza – tytuł – tekst główny (z przypisami) – bibliografia – streszczenie po angielsku.

 4. Rozmiar czcionki:
  • imię i nazwisko autora (w lewym górnym rogu) – 14 punktów;
  • tytuł (wyśrodkowany) – 16 punktów;
  • imię i nazwisko tłumacza (w prawym górnym rogu) – 14 punktów;
  • tekst główny - 12 punktów;
  • cytaty dłuższe niż trzy linijki – 10 punktów;
  • przypisy, bibliografia, streszczenie – 10 punktów.

 5. Cytaty:
  • krótkie cytaty z oryginalnego tekstu i jego przekładów (w tym pojedyncze wyrazy): w cudzysłowie;
  • krótkie cytaty z prac krytycznych na temat oryginalnego tekstu lub jego przekładów: w cudzysłowie;
  • cytaty dłuższe niż trzy linijki: bez cudzysłowu, wcięcia z obu stron 1,5 cm.
  • Podkreślenia: wytłuszczenie.

 6. Zapis tytułów:
  • tytuły osobnych publikacji (powieści, sztuk, itp.) kursywą, np. Pride and Prejudice
  • tytuły części publikacji (wierszy, rozdziałów, itp.) oraz czasopism ujęte w podwójny cudzysłów.

 7. Zapis bibliograficzny:
  • pozycje bibliograficzne są wymienione w porządku alfabetycznym;

  • informacja bibliograficzna obejmuje: nazwisko autora oraz inicjał imienia (oraz „red.", gdy chodzi o redaktora książki), rok wydania, tytuł, miejsce wydania i wydawnictwo, np.
   Lakoff G., Johnson M. 1988. Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, Warszawa: Aletheia.
   Mosteller F., Wallace D. I. 1964. Inference and Disputed Authorship, Reading: Addison-Wesley.
   Salter M. J. 1990. Puns and Accordions. Emily Dickinson and the Unsaid, „The Yale Review” 79, 188–221.
   Baculewski J. 1976. Uwagi nad biografią i recepcją Marii Konopnickiej, w: J. Baculewski, (red.), Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza9–36.
   Gut, D. 2005. Poszukiwacze prawdy, w: „Wiedza i Życie” 1[online]. http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,42477.html .[dostęp: 07 lutego 2005].

 8. Przypisy:
  • odsyłacz przed znakiem interpunkcyjnym, każdy przypis jest zakończony kropką;
  • przypisy na dole strony mają charakter komentujący i nie zawierają informacji bibliograficznych;
  • odnośniki do pozycji bibliograficznych znajdują się w tekście i są ujęte w nawias, np. (Salter 1990: 189); (Mosteller, Wallace 1964: 23).

 9. Streszczenie: (ok. 300 słów) w języku polskim oraz angielskim (ewentualnie innym języku kongresowym)

 10. Copyright:
  • jeżeli tekst zawiera cytaty z utworu objętego zapisem o prawie autorskim lub z przekładu takiego utworu, na autorze tekstu spoczywa obowiązek uzyskania zgody na ich przedruk.

 11. W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim. Do rozpatrzenia można zgłaszać artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i rosyjskim. Nadesłane prace w językach innych niż polski będą tłumaczone przez redakcję.

 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w otrzymanych tekstach koniecznych zmian i skrótów.

 13. UWAGA: publikacje przygotowywane w języku angielskim prosimy redagować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na anglojęzycznej stronie naszego czasopisma.

 

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.


Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).


Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Autor składa oświadczenie o oryginalności artykułu, o niewystąpieniu konfliktu interesów, o źródłach finansowania.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.